Aktualności

Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2024/2025

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, iż od dnia 1 lipca 2024 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o ustalenie prawa do:
- świadczeń rodzinnych
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski papierowe o przyznanie świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy przyjmowane będą w Dziale Świadczeń (pok. nr 3) od dnia 1 sierpnia 2024 r.

Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

świadczenia rodzinne
(nowy okres zasiłkowy 2024/2025 od listopada 2024 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

lipiec-sierpień 2024 r.

do dnia 30 listopada 2024 r.

wrzesień-październik 2024 r.

do dnia 31 grudnia 2024 r.

listopad-grudzień 2024 r.

do dnia 28 lutego 2025 r.

 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego
(nowy okres świadczeniowy 2024/2025 od października 2024 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

lipiec-sierpień 2024 r.

do 31 października 2024 r.

wrzesień 2024 r.

do 30 listopada 2024 r.

październik 2024 r.

do 31 grudnia 2024 r.

listopad 2024 r.

do 31 stycznia 2025 r.

grudzień 2024 r. - styczeń 2025 r.

do 28 lutego 2025 r.

Oferta pracy - Pracownik socjalny

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy: pracownik socjalny.
Praca w wymiarze pełnego etatu (umowa na zastępstwo).

Na oferty oczekujemy do dnia 31 maja 2024 r. godz. 15:00.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała w dniu 31 maja 2024 r. będzie nieczynny. W związku z powyższym wydłuża się termin składania ofert na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny do dnia 3 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Pełna treść oferty pracy oraz wymagane dokumenty do pobrania poniżej:
- pdfOgloszenie-o-naborze_do_31-05-2024.pdf154.86 KB
- pdfKwestionariusz_osobowy.pdf181.48 KB
- pdfOswiadczenie-kandydata.pdf120.45 KB
- pdfKlauzula-informacyjna-RODO.pdf140.17 KB

Oferta pracy - Pracownik socjalny

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała zatrudni osobę na stanowisku pracownik socjalny w wymiarze pełnego etatu (umowa na zastępstwo).

Na oferty oczekujemy do dnia 15 maja 2024 r. godz. 15:00.

Pełna treść oferty pracy oraz wymagane dokumenty do pobrania poniżej:
- pdfOgloszenie-o-naborze.pdf154.82 KB
- pdfKwestionariusz_osobowy.pdf181.48 KB
- pdfOswiadczenie-kandydata.pdf120.45 KB
- pdfKlauzula-informacyjna-RODO.pdf140.17 KB

Program „Posiłek w szkole i w domu” w 2024 r.

logo opsGmina Stara Biała w 2024 roku realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 na podstawie Umowy nr WRPS-VI.946.1.164.2024.

Celem Programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.  Otrzymana dotacja pozwoli na realizację Programu w ramach:
• modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży”, który obejmuje wsparcie dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej
• modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych” w szczególności osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

Odbiorcami Programu są osoby i rodziny spełniające warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy tj.:
• dla osoby samotnej 1 552,00 zł miesięcznie,
• dla osoby w rodzinie 1 200,00 zł miesięcznie.

Przewidywany całkowity koszt zadania w 2024 roku wynosi 120 000,00 zł.
Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała.

Plakat posilek 2024

Zaproszenie do złożenia ofert – Warsztaty profilaktyczne w 2024 r.

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy w 4 szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Stara Biała w 2024 roku, dla uczniów klas I - VIII w ilości 54 godzin lekcyjnych warsztatów (po 45 minut) i 12 godzin zegarowych prelekcji dla ich rodziców / opiekunów.

Określenie pełnego zakresu usługi znajduje się w załączonym pliku.

Oferta winna zawierać całkowitą cenę brutto w PLN za realizację warsztatów i prelekcji (54 godz. warsztatów i 12 godz. prelekcji) oraz opis proponowanych warsztatów profilaktycznych prowadzonych w poszczególnych klasach tj. określenie konspektu zajęć z wyszczególnieniem różnych metod pracy z uczniami i określeniem wpływu realizowanego programu na uczniów.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród złożonych ofert w oparciu o kryterium ceny oraz atrakcyjność przedstawionych programów warsztatów.

Ofertę należy złożyć na druku oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert w terminie do dnia 22 marca 2024 r. do godziny 15:00 (liczy się data wpływu) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała lub listownie w nieprzeźroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem zawierającej następujące oznaczenie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
„WARSZTATY PROFILAKTYCZNE”

Osoba do kontaktu:
Dariusz Plewiński - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Stara Biała - tel. 24 367-66-32

Informujemy, iż niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani zaproszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do pobrania:
pdfOpis-zakresu-uslugi_2024.pdf218.46 KB
pdfZałącznik_nr_1_-_Druk_oferty.pdf213.75 KB

pdfKLAUZULA-INFORMACYJNA.pdf53.34 KB

pdfProtokół_z_wyboru_oferty.pdf459.57 KB   [dodano 25.03.2024 r.]

Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

logo opsGmina Stara Biała  przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024.

Program finansowany jest ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, na podstawie umowy nr 66/OW_JST/2024 zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stara Biała.

        Kwota dofinansowania w 2024 r. wynosi:  78 894 zł
        Całkowita wartość zadania w 2024 r. wynosi:  78 894 zł

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację zadania publicznego w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej podobnie jak w roku poprzednim realizowane będą w ramach pobytu dziennego, za uprzednią zgodą gminy w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w okresie od 1 marca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Plakat OW 2024

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 – informacja o wykonaniu zadania publicznego

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała uprzejmie informuje, że złożone przez Gminę Stara Biała sprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach umowy Nr 25/2023/OW z dnia 27 lutego 2023 r. z realizacji Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023 zostało zaakceptowane przez Wojewodę Mazowieckiego.

W ramach Programu zrealizowano 2124 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Z tej formy wsparcia skorzystało 9 rodzin sprawujących na co dzień stałą, bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny (dzieckiem z orzeczoną niepełnosprawnością bądź dorosłą osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym).

Całkowity koszt usług opieki wytchnieniowej wyniósł 84 853,80 zł i w całości został sfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym aspekcie codziennego życia. Członkowie rodzin, opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie, czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.
Doświadczenia płynące z realizacji dotychczasowych edycji Programu wskazują na konieczność kontynuacji działań zmierzających do zwiększenia dostępności wsparcia przewidzianego Programem dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

W bieżącym roku Gmina Stara Biała również przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Opieka wytchnieniowa 2023

Refundacja podatku VAT w 2024 r. dla ogrzewających się gazem

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o możliwości składania wniosków o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Refundacja podatku VAT przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o dochód pozyskany przez gospodarstwo domowe w 2022 r.

Wnioski można składać w dowolnym terminie po otrzymaniu faktury VAT do dnia 30 września 2024 r. Natomiast od 1 października 2024 r. wniosek może obejmować jedynie fakturę VAT otrzymaną w terminie do 30 dni poprzedzających złożenie wniosku.

Wniosek można złożyć:
• osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1 (pokój nr 4);
• za pośrednictwem poczty;
• za pomocą aplikacji mObywatel i skrzynki elektronicznej ePUAP.

Wnioski o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (24) 367-66-37 lub tel. kom. 731 039 500 i na podstronie: Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe.

Do pobrania:
- docxWniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT_2024__r.docx53.4 KB

Ogólnopolski telefon dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

logo opsJesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny/7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków:

 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości.

plakat

Rekrutacja: „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

logo ops Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o pozyskaniu przez Gminę Stara Biała środków finansowych na realizację świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla 9 osób zamieszkałych na terenie gminy - w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub;
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
   1) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
   2) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, za uprzednią zgodą gminy w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Nabór uczestników prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała.

Karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dotyczące Programu i rekrutacji uczestników dostępne są w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała: Program Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Nabór zgłoszeń do Programu potrwa do 5 lutego 2024 r.

Dadatkowe informacje udzielają pracownicy socjalni Ośrodka pod numerami telefonów:
tel. (24) 367 66 31, (24) 367 66 33, 731 893 500

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies