Z jakiego powodu zmniejszono częstotliwość odbioru papieru i szkła?

Frakcje: papier oraz szkło, to najmniej liczne odpady, które w naszej gminie są oddawane przez mieszkańców. Statystycznie rzecz biorąc, w 2020 r., 1 worek (120l) odpadów papierowych wystawiony do odbioru w naszej Gminie ważył 4,39 kg dla porównania przeciętna waga worka 120l wypełnionego papierem to ok. 10 kg. Podobnie jest w przypadku szkła - waga 1 worka odebranego w naszej gminie to ok. 8 kg, natomiast przeciętna waga worka wypełnionego szkłem to ok. 20 kg.

Z powyższego porównania wynika, że wagi worków odebranych z terenu Gminy Stara Biała są znacznie niższe niż w innych regionach kraju. Analizując powyższe zagadnienie nasuwa się wniosek, że frakcje: papier, szkło są przekazywane do odbioru mimo niezapełnienia worka – oddawane są worki wypełnione do połowy.  Odpady z papieru i szkła są jednymi z „czystszych” odpadów komunalnych, a ich przetrzymywanie na terenie gospodarstw domowych nie stwarza uciążliwości takich jak np. w przypadku odpadów plastikowych.

Ponadto podkreślić należy, że z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawowym obowiązkiem, gmina pokrywa wszystkie koszty systemu gospodarowania odpadami, tj.:

 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 3. obsługi administracyjnej tego systemu;
 4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

art. 6r ust. 2 pdfUstawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (UCPG) 482.68 KB

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty :

 1. wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2a UCPG);
 2. koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6r ust 2aa UCPG);
 3. usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 6r ust. 2b UCPG).

Biorąc powyższe pod uwagę oraz wciąż rosnące koszty odbioru odpadów komunalnych postanowiono zmniejszyć częstotliwości odbioru ww. frakcji odpadów. Takie podejście ma na celu minimalizowanie kosztów odbioru odpadów, a co za tym idzie znaczne ograniczenie podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6r ust. 3b UCPG dopuszczalne jest zróżnicowanie częstotliwosci odbioru odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (frakcji). Przepis ten nie dotyczy odpadów tzw. zmieszanych oraz bioodpadów.

art. 6r ust. 3b pdfUstawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (UCPG) 482.68 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies