e-Urząd

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z art. 16 ust 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne(Dz. U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) podmiot publiczny, organizując przetwarzanie danych w systemie teleinformatycznym, jest obowiązany zapewnić możliwość przekazywania danych również w postaci elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, wykorzystując informatyczne nośniki danych lub środki komunikacji elektronicznej.

Realizując ustawowy obowiązek Urząd Gminy Stara Biała umożliwia interesantom wnoszenie ich spraw do tut. Urzędu w formie dokumentów elektronicznych (z załącznikami włącznie) poprzez swoją Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, założoną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.gov.pl.

Dla przeciętnego obywatela umożliwienie kontaktowania się i załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej drogą elektroniczną, będzie mieć ogromne znaczenie, ponieważ spowoduje szybkie załatwienie każdej sprawy bez konieczności wychodzenia z domu, stania w kolejkach i przesiadywania pod drzwiami urzędów.

Pisma, podania można dalej wnosić w formie tradycyjnej: papierowej - osobiście do Urzędu Gminy lub listownie, ale wybór należy do Interesanta.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP

ePUAP, czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną pism do Urzędu Gminy Stara Biała - zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl.

pdfInstrukcja zakładania konta na ePUAP

Pisma składane przy pomocy ePUAP powinny być podpisane z użyciem podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub przy pomocy Profilu zaufanego. Podpis elektroniczny można zakupić w jednej z kilku firm świadczących usługi certyfikacyjne natomiast Profil zaufany można założyć po zalogowaniu na swoje konto w ePUAP i złożeniu wniosku o Profil zaufany.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

W celu uzyskania profilu zaufanego należy:

 1. Założyć konto na ePUAP.
 2. Po zalogowaniu do systemu złożyć elektroniczny wniosek o założenie profilu.
 3. Udać się do wybranego punktu potwierdzającego profil zaufany w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.

Najbliżej zlokalizowane Punkty Potwierdzania Profilu Zaufanego:

 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - Delegatura w Płocku, ul. 3-Maja 16, 09-402 Płock.
 • Urząd Skarbowy w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-400 Płock.
 • Delegatura Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, Al. Józefa Piłsudskiego 2B, 09-400 Płock.

UWAGA! Profil Zaufany można potwierdzić w dowolnym Punkcie Potwierdzeń, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zameldowania, również poza granicami kraju.

W przypadku osób posiadających podpis elektroniczny w celu uzyskania profilu zaufanego należy:

 1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
 2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
 3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

Przyjmowanie wniosków przez Urząd Gminy Stara Biała
za pośrednictwem platformy ePUAP

Aby złożyć wniosek do Urzędu Gminy Stara Biała za pośrednictwem platformy ePUAP należy wykorzystując formularz elektroniczny złożyć wniosek ogólny podpisany darmowym profilem zaufanym albo bezpiecznym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem dołączając do niego, jako załącznik jeden z wypełnionych wniosków w konkretnej sprawie lub dowolny inny załącznik. Załączniki powinny być w jednym z formatów wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).

Preferowane formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF, XLS, XLSX, ODS, JPG, TIF, a dopuszczalny format kompresji - ZIP.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB. Wiadomości niespełniające w/w ograniczeń nie są przez skrzynkę akceptowane.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowania złośliwe będą automatycznie odrzucone przez system i nie zostaną rozpatrzone.

W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Gminy Stara Biała na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

W wypełnionym formularzu ogólnym należy koniecznie określić czy korespondencja zwrotna ma być przesłana również elektronicznie, aby otrzymać korespondencję zwrotną w formie papierowej należy odznaczyć domyślnie zaznaczone w formularzu oświadczenie obligujące do prowadzenia całej sprawy w formie elektronicznej.

Formularz pisma ogólnego: Skargi, wnioski, zapytania do urzędu jest dostępny pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego.

Do formularza pisma ogólnego ePUAP można pobrać i załączyć wypełniony dowolny wniosek w danej sprawie: www.bip.starabiala.pl.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies