Aktualności

LIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 24 kwietnia 2024 roku (tj. środa) o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LII Sesji Rady Gminy. pobierz protokół
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
  5. Raport o stanie Gminy Stara Biała za 2023 rok:
   a) przedstawienie Raportu, Raport
   b) debata nad Raportem,
   c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. pobierz projekt
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2023 rok. pobierz projekt
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. pobierz projekt
  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2024 – 2027. pobierz projekt
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu. pobierz projekt
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027. pobierz projekt
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku, Wydział Pracy w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027. pobierz projekt
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płocku w wyborach uzupełniających na kadencję 2024 – 2027. pobierz projekt
  13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała. pobierz projekt
  14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023. pobierz projekt
  15. Przedstawienie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stara Biała. pobierz protokół
  16. Sprawy różne.
  17. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://starabiala.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies