Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia/słuchacza wypełnia i podpisuje;

 1. Rodzic - w przypadku ucznia niepełnoletniego,
 2. Uczeń/słuchacz, jeśli ukończył 18 lat.

Wpisując liczbę osób w rodzinie należy uwzględnić wszystkie osoby wspólnie gospodarujące i zamieszkujące oraz ich dochody miesięczne w wysokości netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (zaświadczenie o zarobkach na załączonym druku do wniosku).

Rodziny aktualnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała zwolnione są od przedstawiania swoich dochodów.

Do wniosków należy załączyć już posiadane faktury dokumentujące poniesione wydatki na wyposażenie ucznia do szkoły na nowy rok szkolny.

W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny dodatkowo należy załączyć zaświadczenie wskazujące o zaistnieniu zdarzenia losowego w rodzinie ucznia.

Termin złożenia wniosków

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała w Białej, przy ul. Jana Kazimierza 1, w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
- uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
- słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego w rodzinie ucznia, uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Dokumenty do pobrania:

pdfWNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO1.02 MB

 pdfWNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO919.24 KB

 pdfZaświadczenie o dochodzie.pdf286.24 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies