"Uczeń na wsi"

Program "UCZEŃ NA WSI" finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Programu "UCZEŃ NA WSI" - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie” w gminie Stara Biała jest realizowany od miesiąca września 2008 roku.

W programie udział biorą osoby niepełnosprawne, uczęszczające do szkół podstawowych, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), które zamieszkują na terenie gminy Stara Biała.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu "Uczeń na wsi" dla uczniów w/w szkół:

 1. posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 2. zamieszkiwanie na terenie gminy Stara Biała,
 3. średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1531,20 zł brutto w 2008 r. (dotyczy realizacji w/w programu w roku szkol. 2009/10).

Dofinansowanie ucznia ze środków PFRON-u nie może przekroczyć w ciągu roku szkolnego kwoty:

 1. 2000.00 zł – dla ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum,
 2. 3000.00 zł dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, bez obowiązku opłaty czesnego,
 3. 4000.00 zł dla ucznia szkoły ponadgimnzajalnej, który płaci czesne.

Przyznane dofinansowanie może obejmować następujące koszty:

 1. przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie),
 3. związane z dostępem do internetu (instalacja, abonament),
 4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych,
 5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

Dodatkowo, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie może obejmować koszty:

 1. czesnego,
 2. zakwaterowania (dotyczy uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania),
 3. dojazdów do szkoły.

 


 

Na realizację programu "Uczeń na wsi" na rok szkolny 2009/10 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała pozyskał z PFRON kwotę 41684,70 zł a na obsługę zadań realizowanych w ramach tego programu kwotę 1 016,70 zł.

O dofinansowanie kosztów nauki niepełnosprawnych uczniów zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała w ramach programu "Uczeń na wsi" w roku szkolnym 2009/10 złożono 24 wnioski, spośród których w 22 przypadkach zawarto umowy na dofinansowanie kosztów nauki niepełnosprawnych uczniów. W bieżącym roku szkolnym kwoty dofinansowań wynoszą odpowiednio; w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - 1 584 zł, natomiast w przypadku szkół ponadgimnazjalnych 2 468 złotych.

 


 

Na realizację programu w roku szkolnym 2008/09 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał z Państwowego Fundusz Osób Niepełnosprawnych środki finansowe w wysokości 20 336 zł.

Kwoty dofinansowań w poszczególnych kategoriach uczniów w roku szkolnym 2008/09 wynosiły: 800 zł w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, natomiast w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie wyniosło 1280 zł na jednego ucznia.

Z programu "Uczeń na wsi" skorzystały 23 osoby, które wykorzystały 16 490,01 zł z przyznanego dofinansowania. Wydatki na obsługę programu wyniosły 397,49 zł.

Realizacja programu "Uczeń na wsi" przyniosła wymierne efekty, przede wszystkim w poprawie warunków indywidualnej nauki niepełnosprawnych uczniów jak również przyczyniła się do zmniejszenia zaniedbań edukacyjne i izolacji społecznej tych niepełnosprawnych uczniów.

Dlatego też uznano za zasadne przedłużenie realizacji programu pn. "UCZEŃ NA WSI" na kolejny rok szkolny.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies