Program Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Głównym celem Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
a)  dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
b) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną. Pomoc przyznawana jest na podstawie adresu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.
Przyznając usługi opieki wytchnieniowej brany jest pod uwagę stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi przyznane w ramach Programu. Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu. Nabór uczestników prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała.

Celem zgłoszenia się do udziału w Programie należy złożyć dokumenty rekrutacyjne:
a) wypełniona i podpisana Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
b) kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka do 16 roku życia, kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym,
c) oświadczenie opiekuna o innych formach wsparcia,
d) podpisana klauzula informacyjna RODO – MRiPS,
e) podpisana klauzula informacyjna RODO – GOPS,
f) podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem udziału w Programie.

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała w godzinach urzędowania (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – w godzinach od 7.00 do 15.00, środa – w godzinach od 8.00 do 16.00) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub platformy ePUAP.

Do pobrania:
 pdfProgram-ow-jst-edycja-2024.pdf312.27 KB
 pdfRegulamin_opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2024.pdf199.35 KB
----
 pdfKarta_zgloszenia_do_Programu_-_OW_2024.pdf716.95 KB
 pdfOświadczenie_opiekuna_o_innych_formach_wsparcia.pdf143.48 KB
 pdfKlauzula_informacyjna_RODO_-_GOPS.pdf185.12 KB
 pdfKlauzula_informacyjna_RODO_-_MRiPS.pdf539.72 KB
 pdfOświadczenie_o_zapoznaniu_się_z_Regulaminem.pdf89.32 KB

 

Plakat OW 2024

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies