Co można zawieźć do PSZOK w ramach „odpadów wielkogabarytowych”?

Pod określeniem „odpady wielkogabarytowe” należy rozumieć odpady o dużych rozmiarach, nie mieszczące się do pojemnika, np.:

 • meble: meblościanki, pufy, wersalki, krzesła, stoły, tapczany i sofy, szafki, biurka, regały, łóżka, fotele, witryny, płyty meblowe z rozbiórki mebli robionych na wymiar,
 • kołdry, materace, koce, dywany,
 • sprzęty kuchenne, garnki, blachy, patelnie, doniczki, suszarkę do prania, deskę do prasowania, obrazy i inne ozdoby,
 • zabawki o dużych rozmiarach, wózek dziecięcy, fotelik samochodowy dla dziecka,
 • meble ogrodowe, namioty, doniczki ogrodowe etc.

Do wielkogabarytowych odpadów komunalnych nie zaliczamy: odpadów pochodzących z demontażu pojazdów (np. lusterka, zderzak, fotele samochodowe itp.

Uchwała Rady Gminy Stara Biała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała

Należy pamiętać, że meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów. Można też, w miarę możliwości, do PSZOK dostarczyć odpady o zmniejszonej objętości, np. regał, czy szafka rozkręcone / podzielona na płyty. Pozwoli to zmniejszyć powierzchnię magazynowania odpadów i zmniejszyć częstotliwość wywozu odpadów z PSZOK (mniejszy koszt obsługi PSZOK).

Przypominamy, że koszty utrzymania PSZOK (liczba odbiorów odpadów, koszty stałe: prąd, woda, itp.) pokrywane są z uiszczanych, przez naszych mieszkańców, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wzrost kosztów PSZOK może być powodem wzrostu tej opłaty.

WARTO PAMIĘTAĆ!
W PSZOK przyjmowane będą przedmioty nadające się do ponownego użycia.

Jeśli posiadam przedmioty niepotrzebne a sprawne, mogą one się przydać osobą, które je potrzebują a nie mogą ich zakupić. W PSZOK można takie przedmioty bezpłatnie zostawić, osoby nimi zainteresowane mogą je bezpłatnie odebrać z PSZOK.

Przyjmowane  przedmioty  powinny  być  sprawne, nieuszkodzone, czyste  i  niestwarzające  zagrożenia  dla użytkowników. Przyjmowane będą takie przedmioty jak, np.: meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety), lustra, zabawki, artykuły gospodarstwa domowego, doniczki, wyroby ceramiczne i szklane, książki, rowery, hulajnogi, ubrania, itp.  Przyjęte  przedmioty  są  nieodpłatnie  wydawane  osobom  deklarującym  ich  dalsze używanie.  

Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotów do ponownego użycia, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. Decyzję o przyjęciu przedmiotu podejmuje pracownik PSZOK.

Zarządzenie nr 28.2021 Wójta Gminy Stara Biała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Gospodarowanie odpadami komunalnymi winno opierać się na następującej hierarchii postępowania z odpadami:

 1. zapobieganie powstawaniu odpadów;
 2. przygotowanie do ponownego użycia;
 3. recykling;
 4. inne procesy odzysku;
 5. unieszkodliwianie.

Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  ograniczać  masę  wytwarzanych  odpadów,  zmniejszać ich  objętość  oraz  podejmować  działania  mające  na  celu  ułatwienie  poddania  wytworzonych  odpadów procesom  odzysku,  w  tym  przez  selektywne  zbieranie  i  oddawanie  odpadów  na  zasadach  określonych w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Stara Biała.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje weryfikacji właścicieli nieruchomości dostarczających odpady. Weryfikacja następuje poprzez wypełnienie formularza  - oświadczenie o pochodzeniu odpadów (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Brak weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych może stanowić podstawę do odmowy ich przyjęcia.  

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady jest zobowiązany na żądanie pracownika PSZOK otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne, w celu weryfikacji jego zawartości. Przyjęcie  odpadów  odbywa  się  po  sprawdzeniu  zgodności  z  wykazem  odpadów  dopuszczonych  do zbierania w PSZOK.

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady komunalne ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia  w  miejscach  wskazanych  przez  pracownika  PSZOK.  Wyjątek  stanowią  odpady  niebezpieczne, które są umieszczane przez pracownika PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies