Klub Seniora - Harmonogram Czerwiec 2021

InformacjaHarmonogram zajęć   i warsztatów dla uczestników  Klubu Seniora  w ramach projektu
„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”
CZERWIEC   2021

Maszewo  Duże Hala Widowiskowo  - Sportowa ( sala 108)
9 czerwca (środa) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski
                           godz. 17.00 – 18.00  sala 108. p. Marzena Bonkowska
10 czerwca    (czwartek)  sala 108 godz. 16.00 – 18.00  zajęcia kulinarne p. Kazimiera Pawłowska
16 czerwca ( środa) godz. 16.00- 17.00   zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski
                              godz. 17.00 – 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska
17 czerwca ( czwartek) godz. 16.00 – 18.00 sala 108  rękodzieło p. Anna Dałek
23 czerwca ( środa) godz. 16.00 – 18.00  sala 108 rękodzieło p. Anna Dałek
24  czerwca ( czwartek) godz. 16.00 – 20.00 sala 108 rękodzieło p. Anna Dałek
                                
Dziarnowo  świetlica wiejska
7 czerwca  (poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski
                                         godz. 17.00 – 20.00 p. Marzena Bonkowska
14 czerwca  (poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski
                                         godz. 17.00 – 20.00 zajęcia sportowe p. Kazimiera Pawłowska
28 czerwca  (poniedziałek) ) godz. 16.00 – 20.00  rękodzieło p. Anna Dałek
30  czerwca  ( środa) godz. 16.00 – 20.00  rękodzieło p. Anna Dałek  

Klub Seniora - Harmonogram Sierpień 2021

Harmonogram zajęć i warsztatów dla uczestników Klubu Seniora w ramach projektu

Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała

SIERPIEŃ 2021

 

Maszewo Duże Hala Widowiskowo - Sportowa ( sala 108)

4 sierpnia ( środa) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski

godz.17.00 – 19.00 spotkanie z dietetykiem p. Julitą Ryś

5 sierpnia (czwartek) sala 108 godz. 16.00 – 18.00 rękodzieło p. Anna Dałek

( proszę o przyniesienie wytłaczanek)

11 sierpnia ( środa) godz. 16.00- 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski

godz. 17.00 – 19.00 sala 108 spotkanie z dietetykiem p. Julitą Ryś

12 sierpnia ( czwartek) godz. 16.00 – 18.00 sala 108 zajęcia kulinarne p. Kazimiera Pawłowska

24 sierpnia ( wtorek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski

25 sierpnia (środa) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski

Godz. 17.00 – 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

26 sierpnia (czwartek) godz. 16.00 – 18.00 rękodzieło p. Anna Dałek

 

Dziarnowo świetlica wiejska

2 sierpnia (poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski

godz. 17.00 – 19.00 zajęcia kulinarne p. Kazimiera Pawłowska

9 sierpnia (poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski

godz. 17.00 – 19.00 Marzena Bonkowska

23 sierpnia (poniedziałek) ) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski

godz. 17.00 – 19.00 rękodzieło p. Anna Dałek (proszę przynieść wytłaczanki )

30 sierpnia ( poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski

godz. 17.00 – 19.00 rękodzieło p. Anna Dałek

 

13 sierpnia ( piątek) godz. 16.00- 20.00 Wieczorek Taneczno – Muzyczny w Świetlicy w Brwilnie

Klub Seniora - Harmonogram marzec 2021

Harmonogram zajęć i warsztatów dla uczestników Klubu Seniora w ramach projektu

„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała

MARZEC 2021

Maszewo Duże Hala Widowiskowo - Sportowa (sala 108)

17 marzec (środa) godz. 16.00- 17.00 sala 108 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski

godz. 17.00 – 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

18 marzec (czwartek) godz. 16.00 – 18.00 sala 108 zajęcia kulinarne p. Kazimiera Pawłowska

24 marzec (środa) godz. 16.00 – 18.00 sala 108 rękodzieło p. Anna Dałek

25 marzec(czwartek) godz. 16.00 – 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

31 marzec (środa) godz. 16.00 – 17.00 sala 108 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski

godz. 17.00 – 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

Dziarnowo świetlica wiejska

16 marca (wtorek) godz. 16.00 – 18.00 00 zajęcia kulinarne p. Kazimiera Pawłowska

19 marca (piątek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski

godz. 17.00 – 18.00 p. Marzena Bonkowska

22 marca (poniedziałek) godz. 16.00 – 18.00 rękodzieło p. Anna Dałek

26 marca (piątek) godz. 16.00 – 18.00 p. Marzena Bonkowska

29 marca (poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski

godz. 17. 00– 18.00 p. Marzena Bonkowska

Informujemy, iż w przypadku wprowadzenia obostrzeń uniemożliwiających funkcjonowanie Klubu Seniora zajęcia prowadzone w ramach działalności Klubu zostaną zawieszone.

Rekrutacja do Projektu

Informacja

Gmina Stara Biała realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021r. na terenie gminy Stara Biała.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej w gminie Stara Biała. W ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące zadania: utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora, usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania, utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, wsparcie opiekunów faktycznych.
 Całkowita wartość projektu to 890 728,75 zł, dofinansowanie 822 836,75 zł.
Planowane efekty:
    Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 15 osób niesamodzielnych, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.
    Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 10 osób niepełnosprawnych. Zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
    Wsparcie 5 opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: Szkolenia w tematach: warsztaty radzenia sobie ze stresem, komunikacja i wsparcie osób zależnych, prawidłowa pielęgnacja osoby starszej Poradnictwo – spotkania ze specjalistą pracy socjalnej, poradnictwo spotkania z psychologiem.
    Utworzenie Klubu Seniora dla 30 uczestników projektu, usytuowanych na terenie Gminy Stara Biała, w miejscowościach Dziarnowo i Maszewo Duże. W Klubie Seniora organizowane będą: warsztaty zajęciowe mające na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach:
1) Zajęcia/ warsztaty:
-z rękodzielnictwa
-„Przez żołądek do serca”
-spotkania z diabetologiem
-spotkania z dietetykiem
-sportowe
2) Działania aktywizacyjno-integracyjne:
-wieczorki muzyczno-taneczne
-spotkania okolicznościowe
-Festyn "Aktywny Senior"
-ognisko dla Seniorów.
-Szlakiem z seniorem – wyjazdy historyczne do Płocka i Sierpc
-Wyjazd do Teatru w Płocku
Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w regulaminie projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą również :
  W Biurze Projektu : Gmina Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. 5
  Na stronie www.gminastarabiala.pl
Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu
Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biura Projektu.
Rekrutacja ciągła od 03.02.2020r. do 14.02.2020r.

Biuro projektu:
Gmina Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
Kontakt tel: 24 366 87 29 , Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wykaz wymaganych dokumentów dot. przystąpienia do projektu:
„Formularz zgłoszeniowy do projektu” wraz z załącznikami:
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wymagane oświadczenia;

 • Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę - w przypadku osób,    których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
 • Zaświadczenie od lekarza o niesamodzielności z ewentualną informacją o zalecanym przez lekarza rodzaju pielęgnacji;
 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niesamodzielnej bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia - dotyczy osób z niepełnosprawnościami;
 • Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie - dotyczy osób niepełnoletnich

Dokumenty do pobrania:

    Regulamin projektu
    Formularz rekrutacyjny opiekun faktyczny
    Formularz rekrutacyjny osoba niesamodzielna
    Załącznik nr 1 dot. osoby niepełnoletniej

logoprojektzwok

Informacja dotycząca działania klubu seniora

InformacjaInformujemy, iż w związku z rozwijającą się obecnie pandemią wirusa Covid-19  zajęcia prowadzone w ramach działalności Klubu zostają zawieszone do odwołania. Jednocześnie zapewniamy, że zaplanowane  w najbliższym czasie wydarzenia (wieczorek integracyjny, ognisko) zostaną przesunięte na późniejszy termin.

Koordynator Projektu

Harmonogram zajęć -październik Klubu Seniora

Informacja

Harmonogram zajęć   i warsztatów dla uczestników Klubu Seniora w ramach projektu

„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała

Październik 2020

Maszewo Duże Hala Widowiskowo - Sportowa ( sala 108)

1 październik ( czwartek) godz. 16.00 – 18.00 sala 108    p. Marzena Bonkowska

6 październik (wtorek) godz. 16.00 – 18.00 rękodzieło p. Anna Dałek( proszę przynieść gęsty grzebień)

7 październik ( środa) godz. 16.00- 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

12 październik ( poniedziałek) 16.00 – 17.00 sala 108 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski

15 październik ( czwartek) godz. 16.00 – 18.00 sala 108   zajęcia kulinarne p. Kazimiera Pawłowska

21 październik ( środa) godz. 16.00 – 18.00 p. Marzena Bonkowska

26 październik ( poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00 sala 108 zajęcia ruchowe p. Łukasz Rakowski

27 październik ( wtorek) godz. 16.00 – 18.00 sala 108 rękodzieło p. Anna Dałek

Dziarnowo świetlica wiejska

2 październik ( piątek) godz. 16.00 – 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

5 październik ( poniedziałek) godz. 15.00 – 17.00 zajęcia kulinarne p. Kazimiera Pawłowska

9 październik ( piątek) godz. 16.00 – 18.00 rękodzieło p. Anna Dałek (proszę przynieść gęsty grzebień)

12 październik ( poniedziałek) godz. 16.00 – 17.30 p. Marzena Bonkowska

12 październik ( poniedziałek) godz. 17.30 – 18.30 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski

14 październik (środa) godz. 16.00 – 20.00 WIECZOREK INTEGRACYJNY dla uczestników Klubu Seniora

16 październik (piątek) godz. 16.00 – 18.00 rękodzieło p. Anna Dałek

17 październik ( sobota) godz. 14.00 – 17.00 OGNISKO dla uczestników Klubu Seniora

26 październik (poniedziałek) godz. 16.00 – 17.30 p. Marzena Bonkowska

26 październik (poniedziałek) godz. 17.30 – 18.30 zajęcia sportowe p. Łukasz Rakowski

28 październik (środa) godz. 16.00 –20.00 WIECZOREK INTEGRACYJNY dla uczestników Klubu Seniora

Projekt dla seniorów

Opaska monitorująca www maleUrząd Gminy realizuje projekt skierowany do mieszkańców Gminy Stara Biała, w ramach którego seniorzy z naszej gminy mogą skorzystać m.in. z wypożyczenia opaski monitorującej życie, wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego czy bezpłatnych usług opiekuńczych i asystenckich.

Więcej

Harmonogram zajęć i warsztatów Klubu Seniora wrzesień 2020

Harmonogram zajęć   i warsztatów dla uczestników Klubu Seniora w ramach projektuInformacja

„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała

wrzesień 2020

Maszewo Duże Hala Widowiskowo - Sportowa ( sala 108)

2 wrzesień ( środa) godz. 16.00 – 18.00 sala 108    p. Marzena Bonkowska

3 wrzesień ( czwartek) godz. 16.00 – 17.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

3 wrzesień (czwartek) godz. 17.00 – 18. 00 zajęcia sportowe p. Michał Buczyński

9 wrzesień ( środa) godz. 16.00- 18.00 sala 108 rękodzieło p. Anna Dałek

10 wrzesień ( czwartek) godz. 16.00 – 18.00 sala 108   zajęcia kulinarne p. Kazimiera Pawłowska

16 wrzesień ( środa) godz. 16.00 – 18.00 sala 108 rękodzieło p. Anna Dałek

17 wrzesień ( czwartek) godz. 16.00- 17.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

17 wrzesień ( czwartek) godz. 17.00 – 18.00 zajęcia ruchowe p. Michał Buczyński

23 wrzesień ( środa) godz. 16.00 – 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

24 wrzesień ( czwartek) godz. 16.00 – 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

30 wrzesień ( środa) godz. 16.00- 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

Dziarnowo świetlica wiejska

4 wrzesień (piątek) godz. 16.00 – 17.00 p. Marzena Bonkowska

4 wrzesień (piątek) godz. 17.00- 18.00 zajęcia ruchowe p. Michał Buczyński

7 wrzesień ( poniedziałek) godz. 15.00 – 17.00 zajęcia kulinarne p. Kazimiera Pawłowska

11 wrzesień ( piątek) godz. 16.00 – 18.00 rękodzieło p. Anna Dałek

14 wrzesień ( poniedziałek) godz. 15. – 16.00 p. Marzena Bonkowska

14 wrzesień ( poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia ruchowe p. Michał Buczyński

21 wrzesień (poniedziałek) godz. 15.00 – 17.00 p. Marzena Bonkowska

25 wrzesień piątek) godz. 16.00 – 18.00 rękodzieło p. Anna Dałek

28 wrzesień ( poniedziałek) godz. 15.00- 17.00 p. Marzena Bonkowska

Usługi opiekuńcze i asystenckie na terenie gminy

Informacja 1Realizacja projektu „Zwiększenie dostępności do usług  społecznych w Gminie Stara Biała” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na terenie gminy Stara Biała ze środków unijnych od 1 stycznia 2020 r., umożliwiła objęcie bezpłatnym wsparciem usługowym 25 mieszkańców przez okres dwóch lat.

Więcej

Harmonogram zajęć - Klubu Seniora

Informacja

Harmonogram zajęć   i warsztatów dla uczestników Klubu Seniora w ramach projektu

„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała

sierpień 2020

Maszewo Duże Hala Widowiskowo - Sportowa ( sala 108)

5 sierpnia ( środa) godz. 16.00 – 18.00 sala 108    p. Marzena Bonkowska

6 sierpnia ( czwartek) godz. 16.00 – 18.00 sala sala 108 rękodzieło p. Anna Dałek

12 sierpnia ( środa) godz. 16.00- 17.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

12 sierpnia ( środa) godz. 17.00-18.00 zajęcia sportowe p. Michał Buczyński

13 sierpnia ( czwartek) godz. 16.00 – 18.00 sala 108 rękodzieło p. Anna Dałek

19 sierpnia ( środa) godz. 16.00 – 17.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

19 sierpnia ( środa) godz. 17.00 – 18.00 sala 108 zajęcia sportowe p. Michał Buczyński

20 sierpnia ( czwartek) godz. 16.00- 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

26 sierpnia ( środa) godz. 16.00 – 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

27 sierpnia ( czwartek) godz. 16.00 – 18.00 zajęcia kulinarne p. Kazimiera Pawłowska

Dziarnowo świetlica wiejska

4 sierpnia ( wtorek) godz. 16.00 – 18.00 p. Marzena Bonkowska

7 sierpnia (piątek) godz. 16.00 – 17.00 p. Marzena Bonkowska

7 sierpnia (piątek) godz. 17.00- 18.00 zajęcia ruchowe p. Michał Buczyński

11 sierpnia( wtorek) godz. 16.00 – 18.00 p. Marzena Bonkowska

14 sierpnia ( piątek) godz. 16.00 – 18.00 zajęcia kulinarne p . Kazimiera Pawłowska

18 sierpnia ( wtorek) godz. 16. – 18.00   rękodzieło p .Anna Dałek

25 sierpnia ( wtorek) godz. 16.00 – 18.00 rękodzieło p. Anna Dałek

28 sierpnia ( piątek) godz. 16.00 – 17.00 p. Marzena Bonkowska

28 sierpnia ( piątek) godz. 17.00- 18.00 zajęcia ruchowe p. Michał Buczyński

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies