Aktualności

Program „Wspieraj seniora”

logo opsSeniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

 1. Zadzwoń na infolinię: 225051111 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.
 2. Ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc – np. dostarczenie niezbędnych produktów żywnościowych i środków higieny. Koszty zakupów pokrywa senior.
 3. Razem pokonamy koronawirusa!

Więcej informacji o programie „Wspieraj Seniora” można uzyskać na poniższych stronach:
senior.gov.pl
- wspierajseniora.pl

Terminy wypłat świadczeń w październiku 2020 roku

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że w miesiącu październiku 2020 roku wypłaty przyznanych świadczeń odbędą się w następujących terminach:

 • 12 października – świadczenia wychowawcze,
 • 26 października – pomoc społeczna,
 • 27 października – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Natomiast przyznane świadczenia z programu „Dobry start” będą wypłacane sukcesywnie niezwłocznie po otrzymaniu środków od Wojewody Mazowieckiego.

Stypendia socjalne w roku szkolnym 2020/2021

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że druki wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia/ słuchacza zamieszkującego na terenie gminy Stara Biała na nowy rok szkolny 2020/2021 można pobrać w tutejszym ośrodku w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej w zakładce GOPS. Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane będą przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka w terminie ustawowym – ostatecznym do dnia 15 września br. w godzinach urzędowania.

Osoby aktualnie korzystające z pomocy społecznej składają tylko prawidłowo wypełnione wnioski bez dokumentacji. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w powyższej formie zamieszczone zostały w zakładce GOPS - pomoc socjalna dla uczniów (http://www.starabiala.pl/jednostki-organizacyjne/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/pomoc-socjalna-dla-uczniow/218-wymagane-dokumenty).

Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/ słuchacza uprawniające go do otrzymania stypendium na rok szkolny 2020/21 wynosi netto 528,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł (przy ustalaniu dochodu rodziny nie są wliczane do dochodu otrzymywane przez rodzinę świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” oraz jednorazowe świadczenia otrzymane w ramach programu „Dobry start” i z pomocy społecznej).

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 243676632 lub kom. 731798500

Oferta pracy - pracownik socjalny

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała zatrudni osobę na stanowisku pracownik socjalny w wymiarze pełnego etatu.

Na oferty oczekujemy do dnia 28 sierpnia 2020 r. godz. 15:00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Pełna treść oferty pracy oraz wymagane dokumenty do pobrania poniżej:
- Ogłoszenie o naborze
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie kandydata
- Zgoda na przetwarzanie danych
- Klauzula informacyjna

W tym roku nie składamy kolejnego wniosku o „500+”

logo opsW związku z tym, że do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała wpływają drogą elektroniczną wnioski o świadczenia wychowawcze dla dzieci w ramach programu „Rodzina 500+” przypominamy, że w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+". Bowiem wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od dnia 1 lipca 2019r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021r. 

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.

Od przyszłego roku funkcjonować będzie docelowy roczny okres świadczeniowy, który będzie trwał od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja roku następnego.

Wtedy, by uzyskać świadczenie wychowawcze po dniu 31 maja 2021r., wnioski będzie można składać przez internet od dnia 1 lutego 2021r., a drogą tradycyjną – od dnia 1 kwietnia 2021r..

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/w-tym-roku-nie-musisz-skladac-kolejnego-wniosku-o-500-wazne-informacje-dla-rodzicow

 

Apel o składanie wniosków na platformie elektronicznej

logo opsUprzejmie informuję, że na dzień 27 lipca br. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała wpłynęły od mieszkańców gminy w formie elektronicznej 2 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych z dodatkami i 491 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021. Natomiast rozpatrzono 309 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021. W wyniku tego wypłacono 245 rodzinom 360 należnych świadczeń w kwocie łącznej 108.000 zł (pierwszej wypłaty dokonano w dniu 16 lipca br.). 

Wprawdzie od dnia 1 sierpnia br. będzie można składać wnioski o powyższe świadczenia na rzecz dzieci w formie tradycyjnej tj. papierowej w tutejszym Ośrodku, ale ze względu na panujący stan zagrożenia pandemią i konieczność zachowania bezpieczeństwa Państwa jak i pracowników w tym roku będzie to z pewnością przebiegać wolniej (przypominam o obowiązku noszenia maseczki podczas pobytu w Ośrodku).

Złożenie wniosku drogą elektroniczną jest bezpieczniejsze i umożliwia szybsze jego rozpatrzenie oraz wypłatę należnego świadczenia, gdyż jest on wtedy bezpośrednio wczytywany do systemu informatycznego w Ośrodku.

W związku z powyższym apeluję do mieszkańców gminy Stara Biała o składanie w miarę możliwości wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne w formie elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego za pośrednictwem Portalu Emp@tia (link do strony: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup), natomiast wniosków o świadczenia „Dobry start” również za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz systemu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (link do strony: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi).

Wnioski te można również przesłać listownie do Ośrodka za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Zmiany od 1 lipca 2020r. w Funduszu Alimentacyjnym

logo opsZ dniem 1 lipca 2020r. wchodzą w życie przepisy podwyższające kwotę kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń alimentacyjnych z Funduszu Alimentacyjnego do kwoty 900 zł netto na osobę w rodzinie

Ponadto do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wprowadzona została zasada „złotówka za złotówkę”. Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości. Dotychczas taki mechanizm był stosowany przy wypłacie zasiłku rodzinnego.

Po raz pierwszy powyższe zmiany będą mieć zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2020 r.

Szczegółowe informacje w zakładce GOPS Stara Biała w pozycji; Fundusz Alimentacyjny

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

logo opsOd dnia 1 LIPCA 2020r. można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała wnioski drogą elektroniczną, a od dnia 1 SIERPNIA 2020r. tradycyjnie, w formie papierowej na okres świadczeniowy/zasiłkowy 2020/2021 o następujące świadczenia/zasiłki: 

1.wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego  oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
2. wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
3. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”,
4. wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Druki  poszczególnych wniosków znajdują się do pobrania w zakładce GOPS Stara Biała (na dole, z prawej strony).

Program „Rodzina 500 plus” w 2020 roku

logo opsJeśli aktualnie pobiera Pani/Pan „500 plus” na dziecko to znaczy, że  jest ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko do dnia 31 maja 2021 r.  i nie ma potrzeby składania w tym roku nowego wniosku o to świadczenie.

Logo Programu Rodzina 500

Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że w dniu 15 maja 2020r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Gminą Stara Biała a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2019. Pierwsza pomoc żywnościowa została już przekazana 200 osobom zamieszkującym na terenie naszej gminy, które zostały zakwalifikowane do jej otrzymania zgodnie z wymogami programu. Przekazywanie produktów żywnościowych w ramach Podprogramu 2019 odbywać się będzie sukcesywnie, raz na miesiąc do miesiąca września br. Przy dystrybucji żywności do 6 sołectw na terenie gminy otrzymaliśmy wsparcie Wojsk Obrony Terytorialnej tj. 64 batalionu lekkiej piechoty z Płocka. Natomiast w bezpośredniej dystrybucji produktów żywnościowych pomogli nam sołtysi wsi Ogorzelice, Nowe Proboszczewice, Trzebuń, Włoczewo, Mańkowo i Maszewo Duże.

Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc. 

Mieszkańcy gminy Stara Biała zainteresowani wsparciem w ramach powyższego programu, zwłaszcza osoby przebywające w kwarantannie, mogą uzyskać bliższe informacje o programie w tutejszym ośrodku pomocy społecznej pod numerem telefonu: 731798500

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies