Aktualności

Od 1 stycznia 2022 r. nowe kryteria w pomocy społecznej

logo opsNa mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego będzie wynosić:

Kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
b) dla osoby w rodzinie – 600 zł.

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – wyniesie 1837 zł,
b) minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) – wyniesie 721 zł,
c) maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – wyniesie 1450 zł,
d) maksymalna kwota zasiłku stałego – wyniesie 719 zł.

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 345 zł.

Również w 2022 r. wzrasta wysokość świadczenia pielęgnacyjnego do kwoty 2119 zł miesięcznie oraz odprowadzanej od niej składki społecznej i zdrowotnej do ZUS.

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o 500 plus do ZUS

logo opsOd dnia 1 stycznia 2022r. wnioski o świadczenie wychowawcze na dziecko należy składać do ZUS tylko drogą elektroniczną na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną. ZUS będzie przyznawał prawo do świadczenia 500 plus na dziecko na okres do maja 2022r. rodzicowi, który obecnie nie pobiera na to dziecko świadczenia w gminie.

Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała będzie nadal kontynuował wypłaty przyznanych już świadczeń wychowawczych do końca maja 2022 r. to jest do końca okresu zasiłkowego 2021/2022. W sprawach wypłat przyznanych świadczeń oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych należy kontaktować się jak dotychczas z pracownikiem tutejszego Ośrodka.

Nowy portal dla seniorów

logo opsDla seniorów z województwa mazowieckiego powstał nowy portal internetowy – www.wirtualnysenior.pl

W serwisie osoby starsze mogą przeczytać ciekawe informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, kultury, aktywności fizycznej czy sportu. Na stronie przedstawiane są także przydatne porady i wskazówki z różnych dziedzin życia. Seniorzy znajdą tutaj informacje m.in. o najważniejszych wydarzeniach senioralnych organizowanych przy współudziale Samorządu Województwa Mazowieckiego. Ponadto w zakładce multimedia dostępne są relacje z wydarzeń i wywiady z ekspertami na tematy dotyczące osób starszych.

Platforma informacyjno-poradnikowa „wirtualny senior” stworzona została przez zespół Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego w konkursie zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

WIRTUALNY SENIOR Plakat

Terminy wypłat świadczeń w grudniu 2021 r.

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu grudniu 2021 roku odbędą się w następujących terminach:

 • 13 grudnia – świadczenia wychowawcze,
 • 15 grudnia – stypendia socjalne,
 • 20 grudnia – pomoc społeczna,
 • 23 grudnia – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

16 Dni Bez Przemocy

logo opsKampania „16 Dni Bez Przemocy” to międzynarodowa akcja organizowana przez Center for Women’s Global Leadership mająca na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Kampania trwa od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata zaangażowanych w kampanię jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

 • rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
 • wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
 • budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
 • zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
 • wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet.

2021 Kampania-16-DNI-Przeciw-przemocy-ze-wzgl

Link do strony internetowej kampanii:

http://kampania16dni.pl

Terminy wypłat świadczeń w listopadzie 2021 r.

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu listopadzie 2021 roku odbędą się w następujących terminach:

 • 15 listopada – świadczenia wychowawcze,
 • 25 listopada – pomoc społeczna,
 • 26 listopada – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2020

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała z końcem miesiąca października br. zakończył realizację nieodpłatnej dystrybucji artykułów spożywczych wśród potrzebujących mieszkańców gminy Stara Biała w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2020.

Świadczenie pomocy rzeczowej dla osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogły sobie zapewnić żywności w pełnym zakresie było możliwe dzięki współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Mazowiecki Zarząd Wojewódzki.

W ramach Programu rozprowadzono w miesiącach; marzec, czerwiec i październik br. 218 paczek żywnościowych o łącznej wadze ponad 2,7 ton. Z pomocy tej skorzystało 61 rodzin zamieszkujących na terenie gminy liczących 103 osoby.

zywnosc auto

Terminy wypłat świadczeń w październiku 2021 r.

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu październiku bieżącego roku odbędą się w następujących terminach:

 • 11 października – świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”,
 • 26 października – świadczenia z pomocy społecznej,
 • 27 października – świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne.

Terminy wypłat świadczeń we wrześniu 2021 r.

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu wrześniu bieżącego roku odbędą się w następujących terminach:

 • 10 września – świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”,
 • 24 września – świadczenia z pomocy społecznej,
 • 27 września – świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne.

Stypendia socjalne w roku szkolnym 2021/2022

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że druki wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia/ słuchacza zamieszkującego na terenie gminy Stara Biała na nowy rok szkolny 2021/2022 można pobrać w tutejszym ośrodku w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej w zakładce GOPS. Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane będą przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka w terminie ustawowym – ostatecznym do dnia 15 września br. w godzinach urzędowania.

Osoby aktualnie korzystające z pomocy społecznej składają tylko prawidłowo wypełnione wnioski bez dokumentacji. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w powyższej formie zamieszczone zostały w zakładce GOPS - pomoc socjalna dla uczniów.

Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/ słuchacza uprawniające go do otrzymania stypendium na rok szkolny 2021/22 wynosi netto 528,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł (przy ustalaniu dochodu rodziny nie wliczane są do dochodu otrzymywane przez rodzinę świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” oraz jednorazowe świadczenia otrzymane w ramach programu „Dobry start” i z pomocy społecznej).

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 243676632 lub kom. 731798500

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies