Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała - 2008 rok

W miesiącu grudniu 2008 r. zakończono realizację projektu pod nazwą "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt realizowany był w okresie od czerwca do grudnia 2008 r. tj. 7 miesięcy.

Beneficjentami projektu było 7 kobiet korzystających ze świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Białej, nie pracujących, będących w wieku aktywności zawodowej. Kobiety w szczególności należące do grupy osób: długotrwale bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi.

Osoby te, mając duże trudności z readaptacją społeczną oraz zawodową, wymagały podjęcia działań nie tylko aktywizujących, ale przede wszystkim wspierających, aby w pierwszej kolejności zmienić ich bierną postawę na aktywną.

Beneficjentki projektu przeszły szereg szkoleń związanych z aktywizacją zawodową i społeczną:

 1. psychologiczne szkolenia grupowe,
 2. grupowe doradztwo zawodowe,
 3. kurs obsługi komputera,
 4. szkolenia zawodowe w zawodzie:
 • sprzedawca – fakturzysta z obsługą komputera (3 kobiety)
 • opiekunka osób starszych i dzieci (2 kobiety)
 • fryzjer (1 kobieta)
 • kucharz (1 kobieta)

zakończone uzyskaniem uprawnień do wykonywania tych zawodów.

Projekt miał na celu wprowadzenie na rynek pracy beneficjentek a także odbudowę społeczną, która jest szczególnie ważna dla tych osób, których szanse powrotu na rynek pracy były znikome. Wśród celów szczegółowych projektu należało umieścić: nabycie, zmianę lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczestniczki projektu, wzrost umiejętności uczestniczek projektu poruszania się na rynku pracy, wzrost motywacji i aktywności, podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości.

Realizację przeprowadzono zgodnie z instrumentami aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych zawartych indywidualnie z uczestniczkami projektu, które miały możliwość indywidualnych spotkań ze specjalistami według własnych potrzeb, głównie z psychologiem oraz przeszły specjalistyczne badania lekarskie pod kątem zdolności wykonywania wyuczonego zawodu i zatrudnienia.

W trakcie realizacji projektu, każda z uczestniczek i jej rodzina w ramach środków własnych gminy w wysokości 10,5% całkowitych kosztów projektu była objęta wraz z rodziną pomocą społeczną w różnej formie oraz uczestniczyła przez okres 2 miesięcy w pracach społecznie - użytecznych organizowanych przez gminę Stara Biała.
Ponadto w ramach tego projektu przez okres 7 miesięcy zatrudniony był w tutejszym ośrodku pomocy społecznej pracownik socjalny oraz zakupiono wyposażenie jego stanowiska pracy.

Projekt realizowało 4 pracowników socjalnych GOPS w Starej Białej, koordynator projektu w osobie kierownika ośrodka i księgowa ośrodka.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies