Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała - 2010 rok

W dniu 15 grudnia 2010 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" realizowanego przez okres 8 m-cy bieżącego roku, to jest od maja do grudnia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkania zostały wręczone Beneficjentkom Projektu certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające pozytywne zakończenie udziału w szkoleniach i kursach przewidzianych w projekcie. Podczas spotkania Uczestnicy wymienili się wrażeniami i doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektu. W trakcie pokazu zdjęć dokumentujących poszczególne zadania realizowanego projektu Uczestniczki projektu wspominały ich przebieg.

W okresie realizacji projektu "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" zrekrutowano do udziału w nim 10 kobiet korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, nie pracujących a będących w wieku aktywności zawodowej długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi z rodzin niepełnych, przy udziale zatrudnionego psychologa i doradcy zawodowego.

Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa Beneficjentek zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podjęcie działań aktywizujących i wspierających w celu osiągnięcia założonego wyniku. W tym celu Beneficjentki przeszły szereg szkoleń związanych z aktywizacją zawodową i społeczną:

 1. psychologiczne szkolenie grupowe w ilości 20 godz.
 2. grupowe doradztwo zawodowe w ilości 20 godz.
 3. podstawowy kurs obsługi komputera w ilości 60 godz.
 4. grupowe treningi z zakresie autoprezentacji i komunikacji podczas poszukiwania i podjęcia pracy w ilości 10 godz.
 5. szkolenia zawodowe w zakresie
  1. fryzjer (1 kobieta)
  2. catering - obsługa imprez okolicznościowych (2 kobiety)
  3. opiekun osób starszych i dzieci (1 kobieta)
  4. sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej (3 kobiety)
  5. księgowość komputerowa (1 kobieta)
  6. kucharz (1 kobieta)
  7. sekretarka z elementami księgowości i prawa pracy (1 kobieta)

zakończone uzyskaniem uprawnień do wykonania tych zawodów.

Realizację przeprowadzono zgodnie z instrumentami aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych zawartych indywidualnie z Uczestniczkami projektu. Każda z Beneficjentek miała możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem, prawnikiem i innymi specjalistami w zależności od indywidualnych potrzeb. Panie przeszły też specjalistyczne badania lekarskie pod kątem zdolności wykonywania wyuczonego zawodu i zatrudnienia.

Dwie Beneficjentki najbardziej zaangażowane w realizację projektu zostały skierowane na kurs prawa jazdy kat. B w celu zwiększenia kwalifikacji do pozyskania pracy.

Każda z Uczestniczek Projektu wraz z dziećmi i otoczeniem w ramach działania o charakterze środowiskowym uczestniczyła w wycieczce do Golubia-Dobrzynia i Torunia, w seansie filmowym a także w spektaklu teatralnym.

Podczas realizacji projektu Uczestniczki wraz z rodziną zostały objęte wsparciem dochodowym w ramach środków własnych gminy stanowiących 10,5% całkowitych kosztów projektu.

Ponadto w ramach tego projektu przez okres 8 miesięcy zatrudniony był w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny i zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem na potrzeby ośrodka. Projekt realizowało 5 pracowników socjalnych tutejszego ośrodka, koordynator projektu w osobie kierownika ośrodka i księgowa ośrodka.

Łączny koszt projektu "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" w 2010 r. wyniósł 131 402,50 zł, z tego uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 117 605,24 zł.


Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał Ludzki

Od dnia 4 maja 2010 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała realizuje projekt "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała"współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Piorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa 10 kobiet zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała zagrożonych wykluczeniem społecznym a przez to zmniejszenie bezrobocia wśród kobiet na terenie gminy.

Cele szczególne to:

 1. podniesienie samooceny i aktywizacja społeczna w środowisku kobiet,
 2. wzrost motywacji i aktywności uczestników projektu w poszukiwaniu pracy,
 3. nabycie przez uczestników projektu umiejętności poruszania się na rynku pracy,
 4. nabycie lub zmiana kwalifikacji zawodowych na aktualnie poszukiwane na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: maj - grudzień 2010 roku.

Koszt realizacji projektu - 131 402,50 zł.

Kwota dofinansowania projektu - 117 605,24 zł.

Działania w ramach projektu skierowane są do 10 kobiet z terenu gminy Stara Biała w wieku aktywności zawodowej, długotrwale bezrobotnych z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi w rodzinach niepełnych, korzystających ze wsparcia pomocy społecznej tutejszego ośrodka.

Rekrutacja do udziału w projekcie odbywa się w dniach od 12 do 17 maja br. w tutejszym OPS na podstawie wypełnionej ankiety na podstawie regulaminu rekrutacji.

Dodatkowych informacji udziela Koordynator projektu pod numerem tel. 24 367-66-30

Kierownik GOPS Stara Biała
/-/ Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies