Projekt "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" - 2014 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara logo opsBiała zaprasza do udziału w projekcie  p.n. „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety zamieszkujące na terenie gminy Stara Biała, nieaktywne zawodowo, bezrobotne w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa kobiet.

W ramach projektu uczestniczki skorzystają bezpłatnie m.in. z:
1.    indywidualnych konsultacji psychologa i doradcy zawodowego,
2.    treningu umiejętności społecznych,
3.    warsztatów informatycznych,
4.    wsparcia pracownika socjalnego,
5.    wyjazdu/wyjść integracyjnych,
6.    kursów zawodowych.
Koszt realizacji projektu – 150 000 zł.
Kwota dofinansowania projektu – 134 250 zł.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2014 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela koordynator projektu: Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska pod numerem tel. 24 367-66-35

***

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

dotyczy zorganizowania jednodniowej wycieczki do Torunia i Ciechocinka dla uczestniczek projektu i ich otoczenia w tym 1 opiekuna w ramach projektu „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”

docpropozycja_cenowa.doc137.5 KB

docpropozycja_cenowa_Z1.doc122 KB

UE logo min***

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała nadal kontynuuje realizowany od 2008 roku projekt „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W VI  edycji  projektu udział bierze 11 kobiet w wieku produkcyjnym, zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała.

Dotychczas  10 beneficjentek projektu w ramach zadania; Aktywna Integracja wzięło udział w miesiącu lipcu br. w grupowych treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz w  grupowych treningach pracy. Natomiast w ramach instrumentu;  Aktywizacja edukacyjna  uczestniczki w miesiącu sierpniu br. ukończyły  kurs  z podstaw obsługi komputera. Niewątpliwie wiele radości dostarczyło naszym uczestniczkom i ich otoczeniu wyjście do kina w miesiącu czerwcu br. czy wycieczka do Ciechocinka i Torunia w miesiącu sierpniu br. w ramach  zadania; Działania o charakterze środowiskowym.

W aktualnej fazie projektu 10 kobiet z terenu gminy Stara Biała bierze udział w kursach zawodowych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Płocku.  Kursy te zostały dobrane indywidualnie zgodnie z kompetencjami i predyspozycjami uczestniczek, jakie wyniknęły z badań przeprowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego podczas procesu rekrutacji uczestniczek do projektu. Ponadto  beneficjentki przeszły badania lekarskie pod kątem możliwości wykonywania nowego zawodu i zatrudnienia. Natomiast jedna z uczestniczek projektu nadal kontynuuje naukę od 2012 roku w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Płocku w celu uzupełnienia wykształcenia.

Wszystkie beneficjentki  otrzymują wsparcie finansowe na potrzeby związane z udziałem w projekcie w ramach wkładu własnego gminy.

Projekt realizowany jest bez przeszkód, zgodnie założonymi celami i przyjętym harmonogramem na 2014 r.

Koszt realizacji projektu w 2014 r. – 150 000 zł wkład własny Gminy Stara Biała w projekcie wynosi 10,5% czyli kwotę 15 750 zł.

pue

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies