Projekt "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" - 2013 rok

W dniu 17 grudnia 2013 roku zakończono realizację V edycji projektu "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie udział wzięło 11 kobiet w wieku produkcyjnym, zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała.

Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podjęcie działań aktywizujących i wspierających je w celu osiągnięcia założonego celu. Podczas realizacji projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała beneficjentki przeszły przewidziane w projekcie kursy i szkolenia zawodowe związane z aktywizacją zawodową i społeczną tj;

 1. grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. grupowe treningi pracy,
 3. podstawowy kurs obsługi komputera,
 4. szkolenia zawodowe;
 • opiekun osób starszych i dzieci (1 kobieta)
 • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (3 kobiety)
 • fryzjer (3 kobiety)
 • kucharz ( 1 kobieta)
 • bukieciarz-florysta ( 2 kobiety)

Jedna uczestniczka uczęszczała do liceum ogólnokształcącego w celu uzupełnienia wykształcenia w okresie od 2012 do 2014 roku

Uczestniczki projektu korzystały ze wsparcia psychologa i doradcy zawodowego, przeszły badania lekarskie pod kątem możliwości wykonywania nowego zawodu i zatrudnienia. Realizację projektu przeprowadzono zgodnie z instrumentami aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych zawartych indywidualnie z beneficjentkami projektu przez pracownika socjalnego zatrudnionego na cały etat w Ośrodku w ramach tego projektu. W ramach działań środowiskowych beneficjentki wraz z rodzinami uczestniczyły w wycieczce do Warszawy, wyjściu do kina i teatru. Przez okres realizacji projektu beneficjentki wraz z rodzinami objęte zostały wsparciem dochodowym w ramach środków własnych gminy stanowiących wkład własny gminy do projektu.

Łączny koszt zrealizowanego projektu wyniósł 150.000 zł, w tym pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły kwotę 134.250 zł.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 20 maja 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie 11 uczestniczek V edycji projektu „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała w 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 uczestniczek zostało zrekrutowanych w miesiącach luty-marzec br do udziału w projekcie, a jedna uczestniczka projektu kontynuuje swój udział w projekcie od miesiąca maja 2012 roku. Uczestniczkami projektu są kobiety w wieku 20 – 49 lat, zamieszkujące na terenie gminy Stara Biała, długotrwale bezrobotne i nie posiadające wykształcenia zawodowego, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej. Zostały one indywidualnie zdiagnozowane przez psychologa i doradcę zawodowego pod względem predyspozycji do wykonywania zawodu, którego chciałyby się nauczyć w przyszłości i wykonywać. W miesiącach czerwiec - lipiec br. beneficjentki projektu będą podlegały aktywizacji społecznej poprzez udział w grupowych treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz aktywizacji zawodowej poprzez m.in. grupowe treningi pracy przygotowujące do efektywnego poszukiwania pracy. Jedna uczestniczka projektu, która kontynuuje swój udział w projekcie od maja ubiegłego roku ukończy w czerwcu br. I rok nauki w liceum ogólnokształcącym. Do końca bieżącego roku uczestniczki projektu będą aktywizowane edukacyjnie i zawodowo.

W ramach projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała od miesiąca maja 2012 roku zatrudniony jest pracownik socjalny na pełen etat, który pracuje przy realizacji w/w projektu a także świadczy pracę socjalną u podopiecznych na terenie gminy Stara Biała.

Koszt realizacji projektu w 2013 roku wynosi 150 000 zł. i w 89,5 % jest finansowany ze środków unijnych.

 

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał Ludzki

Zaproszenie do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego - "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" w 2013 roku

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała realizuje V edycję projektu "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała"współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 10 kobiet zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała:

 1. będących w wieku aktywności zawodowej,
 2. aktualnie niepracujących,
 3. korzystających ze wsparcia pomocy społecznej,
 4. zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczególne projektu to:

 1. nabycie lub zmiana kwalifikacji zawodowych na aktualnie poszukiwane na rynku pracy,
 2. nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,
 3. wzrost motywacji i aktywności uczestniczek projektu w poszukiwaniu pracy,
 4. podniesienie samooceny i aktywizacja społeczna w środowisku.

Koszt realizacji projektu - 150 000 zł.

Kwota dofinansowania projektu - 134 250 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2013 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela koordynator projektu Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska pod numerem tel. 24 367-66-30.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies