Co można zawieźć do PSZOK jako „odpady budowlane i rozbiórkowe”?

PSZOK przyjmuje selektywnie zebrane odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące wyłącznie z remontów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru  budowy  lub  wykonania  robót. Inaczej mówiąc odpady budowlane i rozbiórkowe to odpady, przez które należy rozumieć odpady pochodzenia remontowego powstałe w gospodarstwach domowych, pochodzące z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających pozwolenia na budowę, zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych. Zaliczamy  do  nich  np.:  

 • odpady  materiałów  ceramicznych  i elementy armatury łazienkowej i kuchennej (np. umywalki, sedesy, krany, prysznice, wanny itp.), armaturę,
 • usunięte  tynki,  płytki ceramiczne, tapety  i  okleiny, boazerie, luksfery, odpady z karton-gipsu, pozostałości gipsów, tynków, cementu, itp.
 • drzwi, ościeżnice, okna oraz szyby okienne,
 • parkiety, panele, 
 • kaloryfery, rynny,    
 • worki po cemencie i gipsie, opakowania po klejach etc.

Zarządzenie nr 28.2021 Wójta Gminy Stara Biała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

W  przypadku  braku  segregacji  odpadów lub zmieszania ww. odpadów z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi takimi jak m.in.:  styropian  budowlany,  papa,  smoła i  produkty  pochodne, ondulina  i  inne  pokrycia dachowe  należy  przekazać  na  podstawie  odrębnej  umowy  cywilno-prawej  przedsiębiorcy  wpisanemu  do rejestru działalności regulowanej na własny koszt;

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje weryfikacji właścicieli nieruchomości dostarczających odpady. Weryfikacja następuje poprzez wypełnienie formularza  - oświadczenie o pochodzeniu odpadów (Załącznik nr 1 do Regulaminu). Brak weryfikacji miejsca wytworzenia dostarczonych odpadów komunalnych może stanowić podstawę do odmowy ich przyjęcia.  

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady jest zobowiązany na żądanie pracownika PSZOK otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne, w celu weryfikacji jego zawartości. Przyjęcie  odpadów  odbywa  się  po  sprawdzeniu  zgodności  z  wykazem  odpadów  dopuszczonych  do zbierania w PSZOK.

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady komunalne ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia  w  miejscach  wskazanych  przez  pracownika  PSZOK.  Wyjątek  stanowią  odpady  niebezpieczne, które są umieszczane przez pracownika PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies