Zakres działania USC

W urzędzie stanu cywilnego wykonuje się czynności związane z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów w formie aktów stanu cywilnego oraz prowadzi sprawy dotyczące innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób, a w szczególności:

 1. Przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa od osób pragnących zawrzeć małżeństwo: cywilne, wyznaniowe ze skutkami cywilnymi (konkordatowe) oraz za granicą.
 2. Przyjmowanie przez kierownika usc oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński z zachowaniem uroczystej formy, w szczególnych przypadkach także poza lokalem usc.
 3. Wydawanie zaświadczeń:
  1. o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą obywatelom polskim lub zamieszkałym w Polsce cudzoziemcom niemającym żadnego obywatelstwa,
  2. stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  3. o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
  4. o stanie cywilnym,
  5. o przyjętych sakramentach,
  6. potwierdzających uznanie ojcostwa.
 4. Przyjmowanie oświadczeń o:
  1. nazwisku jakie będą nosić małżonkowie oraz dzieci zrodzone z tego małżeństwa,
  2. przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosiłoby ich wspólne dziecko,
  3. powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
  4. wstąpieniu w związek małżeński,
  5. uznaniu ojcostwa,
  6. zmianie imienia/ imion dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia,
  7. zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa,
  8. nadaniu dziecku nazwiska męża matki/żony ojca.
 5. Wydawanie z ksiąg stanu cywilnego:
  1. odpisów skróconych (w tym wielojęzycznych) aktów,
  2. odpisów zupełnych aktów,
  3. zaświadczeń.
 6. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów.
 7. Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
 8. Wydawanie zezwoleń na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
 9. Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane.
 10. Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg.
 11. Nanoszenie wzmianek dodatkowych i przypisków w aktach stanu cywilnego.
 12. Uzupełnianie oraz prostowanie aktów stanu cywilnego.
 13. Współpraca z konsulatami, ambasadami, innymi urzędami i instytucjami w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
 14. Inicjowanie przez kierownika usc procedury nadania jubilatom „Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Organizowanie uroczystości jubileuszowych, w tym setnych urodzin.
 15. Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego 100 lat w przypadku aktów urodzeń, 80 lat ksiąg małżeństw i zgonów. Prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, skorowidzów i archiwum urzędu stanu cywilnego.
 16. Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów.
 17. Występowanie do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wyniesienie ksiąg stanu cywilnego poza lokal usc w celu przekazania do Archiwum Państwowego w Płocku.
 18. Wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk.
 19. Prowadzenie statystyk i sprawozdań z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies