Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała - 2011 rok

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał Ludzki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, iż właśnie dobiega końca realizacja III edycji projektu pt. "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała.

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączny koszt projektu "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" wyniósł w 2011 roku kwotę 119 410,01 zł. w tym pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 106 871,96 zł, natomiast wkład własny gminy w wysokości 10,5% całkowitych kosztów projektu wyniósł kwotę 12 538,05 zł.

III edycja projektu realizowana była przez okres ośmiu miesięcy to jest w miesiącach maj - grudzień br.

Z tej okazji w dniu 19 grudnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbyło się uroczyste spotkanie realizatorów projektu z jego Beneficjentkami podsumowujące przebieg i efekty projektu.

Podczas spotkania wręczone zostały Beneficjentkom projektu certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające pozytywne zakończenie udziału w szkoleniach i kursach przewidzianych w projekcie. Uczestniczki wymieniły się wrażeniami i doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektu. W trakcie prezentacji zdjęć dokumentujących poszczególne zadania realizowanego projektu Uczestniczki wspominały ich przebieg.

Do udziału w projekcie "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" zrekrutowano 10 kobiet zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, nie pracujących i bezrobotnych a będących jednocześnie w wieku aktywności zawodowej. Rekrutację przeprowadzono przy udziale zatrudnionego w ramach projektu psychologa i doradcy zawodowego.

Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podjęcie działań aktywizujących i wspierających w celu osiągnięcia założonego wyniku.

W tym celu Beneficjentki przeszły szereg kursów i szkoleń zawodowych związanych z aktywizacją zawodową i społeczną tj.:

 1. grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych
 2. grupowe treningi pracy
 3. podstawowy kurs obsługi komputera
 4. szkolenia zawodowe:
  1. fryzjer (3 kobiety)
  2. opiekun osób starszych i dzieci (3 kobiety)
  3. sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (3 kobiety)
  4. pracownik ochrony fizycznej z ochroną imprez masowych (1 kobieta)
 5. warsztaty wizażu i stylizacji.

Panie poddane zostały specjalistycznym badaniom lekarskim pod kątem zdolności wykonywania wyuczonego zawodu i zatrudnienia. Również przez okres ośmiu miesięcy realizacji projektu objęte były przez ośrodek ubezpieczeniem zdrowotnym.

Realizację projektu przeprowadzono zgodnie z instrumentami aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych zawartych indywidualnie z Uczestniczkami projektu.

W ramach działania o charakterze środowiskowym Beneficjentki wraz z rodzinami uczestniczyły;

 1. w zorganizowanej jednodniowej wycieczce do Torunia i Ciechocinka,
 2. w wyjściu na seans filmowy,
 3. w wyjściu na spektakl teatralny.

Przez cały okres realizacji projektu Uczestniczki wraz z rodzinami objęte były wsparciem dochodowym w ramach środków własnych gminy stanowiących wkład własny do projektu.


Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał Ludzki

W miesiącach maj - grudzień 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała będzie realizował projekt "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 10 kobiet zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała:

 1. będących w wieku aktywności zawodowej,
 2. aktualnie niepracujących,
 3. zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku,
 4. korzystających ze wsparcia pomocy społecznej,
 5. zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczególne projektu to:

 1. nabycie lub zmiana kwalifikacji zawodowych na aktualnie poszukiwane na rynku pracy,
 2. nabycie przez uczestniczki projektu umiejętności poruszania się na rynku pracy,
 3. wzrost motywacji i aktywności uczestniczek projektu w poszukiwaniu pracy,
 4. podniesienie samooceny i aktywizacja społeczna w środowisku.

Koszt realizacji projektu - 119 410,01 zł

Kwota dofinansowania projektu - 106 871,96 zł

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 6 maja br. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela Specjalista ds. projektu pod numerem tel. 24 367-66-35.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies