Projekt "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" - 2012 rok

Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał Ludzki

Projekt "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 19 grudnia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała odbyło się spotkanie beneficjentek IV edycji projektu "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" z Zespołem Zarządzającym projektu, podczas którego omawiano zrealizowane zadania w ramach projektu w okresie od miesiąca maja do grudnia 2012 roku i osiągnięte końcowe rezultaty. W trakcie prezentacji zdjęć dokumentujących przebieg realizacji projektu uczestniczki projektu wspominały jego przebieg, dzieliły się wrażeniami i wymieniały zdobytymi doświadczeniami.

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i współfinansowany jest w 89,5% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączny koszt realizowanego projektu "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" przez okres 8 miesięcy 2012 roku wyniósł 105.300 zł., w tym pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 94.243,50 zł, natomiast wkład własny gminy w wysokości 10,5% całkowitych kosztów projektu wyniósł kwotę 11.056,50 zł.

Do projektu w 2012 roku zrekrutowano 10 kobiet z terenu gminy Stara Biała w wieku produkcyjnym, nie pracujących zawodowo i długotrwale bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała. Rekrutację przeprowadzono przy udziale zatrudnionego w ramach projektu psychologa i doradcy zawodowego.

Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podjęcie działań aktywizujących i wspierających je w celu osiągnięcia założonego celu.

Zatem beneficjentki przeszły przewidziane w projekcie kursy i szkolenia zawodowe związane z aktywizacją zawodową i społeczną tj;

 1. grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. grupowe treningi pracy,
 3. podstawowy kurs obsługi komputera,
 4. szkolenia zawodowe:
  1. Opiekun osób starszych i dzieci (1 kobieta)
  2. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (2 kobiety)
  3. Magazynier z obsługą wózków widłowych (1 kobieta)
  4. Kosmetyczka (2 kobiety)
  5. Kucharz-barman (3 kobiety)

Jedna uczestniczka projektu została skierowana do liceum ogólnokształcącego w celu uzupełnienia wykształcenia w okresie od 2012 r. do 2014 r.

Uczestniczki projektu poddane zostały specjalistycznym badaniom lekarskim pod kątem możliwości wykonywania nowego zawodu i zatrudnienia. Trzy spośród nich, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu zostały objęte przez ośrodek ubezpieczeniem w tym zakresie przez okres realizacji projektu.

Realizację projektu przeprowadzono zgodnie z instrumentami aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych zawartych indywidulanie z beneficjentkami projektu przez pracownika socjalnego zatrudnionego na cały etat w ośrodku również w ramach tego projektu.

W ramach działania o charakterze środowiskowym beneficjentki wraz z rodzinami uczestniczyły w zorganizowanej jednodniowej wycieczce do Warszawy.

Przez okres realizacji projektu uczestniczki wraz ze swoimi rodzinami objęte zostały wsparciem dochodowym w ramach środków własnych gminy stanowiących wkład własny do projektu.


Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał Ludzki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała realizując projekt "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" w ramach POKL EFS zaprasza do składania ofert szkoleniowych dla 9 kobiet z terenu gminy w zakresie:

 1. grupowych treningów kompetencji i umiejętności społecznych dla 9 osób w ilości łącznej 50 godzin

Cel szkolenia:

 1. dostarczenie wiedzy w zakresie: komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposoby ich rozwiązywania, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy,
 2. dostarczenie wiedzy w zakresie analizy mocnych i słabych stron oraz sposób wspierania siebie,
 3. dostarczenie wiedzy w zakresie budowania pozytywnego myślenia,
 4. dostarczenie wiedzy w zakresie budowania poczucia własnej wartości
 5. dostarczenie wiedzy w zakresie analizy mocnych i słabych stron
 6. dostarczenie wiedzy w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy i życiu
 7. zapoznanie uczestników z technikami radzenia sobie ze stresem
 8. przedstawienie technik zarządzania czasem
 1. grupowych treningów pracy dla 9 osób w ilości łącznej 24 godziny

Cele szkolenia:

 1. przygotowanie do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy
 2. dostarczenie wiedzy w zakresie przygotowania i sporządzania podstawowych dokumentów - życiorys zawodowy, list motywacyjny, podanie
 3. dostarczenie wiedzy na temat przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej (spotkanie ze specjalistą ds. wizerunku bądź wizażu)
 4. dostarczenie wiedzy na temat elastycznych form zatrudnienia istniejących na rynku pracy

Przewidywany termin realizacji w/w szkoleń to lipiec - sierpień 2012 r.(wyłączenie zajęć w soboty i niedziele)

Przy wyborze realizatora szkoleń będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. cena za usługę szkoleniową
 2. warunki lokalowe
 3. doświadczenie kardy dydaktycznej przeprowadzającej w/w szkolenia
 4. dodatkowe propozycje podnoszące atrakcyjność zaplanowanych szkoleń

Proszę o złożenie oferty szkoleniowej do dnia 11 lipca br.

Specjalista ds. projektu
Marta Szwęch
tel. 24 367-66-35

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny - Kapitał Ludzki

Realizowane projekty w ramach PO KL EFS - Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała - 2012 rok

W miesiącach maj - grudzień 2012 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała będzie realizował projekt "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 10 kobiet zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała:

 1. będących w wieku aktywności zawodowej,
 2. aktualnie niepracujących,
 3. korzystających ze wsparcia pomocy społecznej,
 4. zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczególne projektu to:

 1. nabycie lub zmiana kwalifikacji zawodowych na aktualnie poszukiwane na rynku pracy,
 2. nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,
 3. wzrost motywacji i aktywności uczestniczek projektu w poszukiwaniu pracy,
 4. podniesienie samooceny i aktywizacja społeczna w środowisku,
 5. skierowanie 1 osoby do szkoły w celu uzupełnienia wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym z uwzględnieniem realnych potrzeb uczestników projektu .

Koszt realizacji projektu - 105 300 zł.

Kwota dofinansowania projektu - 94 243,50 zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy na spotkanie,
które odbędzie się w dniu 9 maja 2012 r. o godz. 13.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela specjalista ds. projektu pod numerem tel. 24 367-66-35

Sporządziła: Marta Szwęch

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies