Aktualności

Dodatek osłonowy w 2024 roku

logo opsW dniu 18 stycznia 2024 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 poz. 59).

Aby otrzymać wsparcie finansowe w formie dodatku osłonowego, konieczne jest spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Gdzie i w jakim terminie złożyć wniosek o dodatek osłonowy
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składamy do 30 kwietnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kaźmierza 1 – Dział Świadczeń (pokój 4 parter budynku Urzędu Gminy) bądź za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie poprzez platformę ePUAP. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy 2024 — ile wynosi
Dodatek osłonowy może wynosić od 228,80 zł do 822,25 zł - zależnie od dochodu, ilości osób w gospodarstwie domowym oraz źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy przysługuje:
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2022 nie przekracza kwoty 2100 zł
2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2022 nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek osłonowy w 2024 roku będzie wynosił:
•    228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
•    343,20 zł dla gospodarstwa domowego  2 - 3 osobowego,
•    486,20 zł dla gospodarstwa domowego  4 - 5 osobowego,
•    657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 osób i więcej.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków – dodatek osłonowy przysługuje w podwyższonej wysokości:
•    286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
•    429,00 zł dla gospodarstwa domowego 2 - 3 osobowego,
•    607,75 zł dla gospodarstwa domowego 4 - 5 osobowego,
•    822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 osób i więcej.

Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wypłata dodatku osłonowego
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a jego wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r po otrzymaniu przez gminę dotacji z budżetu państwa.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:
(24) 367-66-36, (24) 367-66-37 lub tel. kom. 731 039 500

Do pobrania:
-pdfWniosek_o_wyplate_dodatku_oslonowego_-_2024.pdf2.91 MB

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

logo ops W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku gmina Stara Biała włącza się w kampanię informacyjną, której  celem jest poinformowanie jak największego grona zainteresowanych osób o nowym świadczeniu wspierającym.

 

infografika 1

Do pobrania:
- pdfInformacje o świadczeniu wspierającym271.34 KB

Ankieta dot. Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

infoZapraszamy do wypełnienia ankiety dot. realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stara Biała na lata 2022-2026”.

Rok 2022 był pierwszym rokiem realizacji „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stara Biała na lata 2022-2026”, która została przyjęta Uchwałą Nr 271/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 r.

Strategia jest ważnym elementem prowadzenia skutecznej polityki społecznej, ukierunkowana na działania lokalne, umożliwiające szybkie i trafne rozpoznanie sytuacji społecznej mieszkańców naszej Gminy.

W związku z tym, zwracamy się z serdeczną prośbą do Państwa o udzielanie odpowiedzi na poniższe pytania ankietowe. Ankieta jest anonimowa i można ją wypełnić online, klikając na poniższy link:
Proces zbierania ankiet został zakończony. Dziękujemy za udział w badaniu.

Podziękowanie dla Darczyńców

logo ops Wójt Gminy Stara Biała oraz Kierownik i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom za hojność, zaangażowanie i bezinteresowną pomoc w ramach zorganizowanej akcji  „Świąteczna paczka dla potrzebujących mieszkańców gminy”.

Podziekowania dla darczyncow

zd1

zd2

Świąteczna paczka dla potrzebujących!

logo ops W przedświątecznym okresie, kiedy myślimy o naszych bliskich i rodzinie, warto pamiętać również o tych, którzy potrzebują pomocy. Dlatego też, serdecznie zapraszamy do włączenia się w świąteczną zbiórkę dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Stara Biała.

Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała poprzez przekazanie artykułów żywnościowych oraz środków czystości i higieny osobistej.

Szczegóły zbiórki na plakacie.

Plakat - swiateczna paczka

Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych

logo ops Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne, zostanie wprowadzone nowe świadczenie – świadczenie wspierające kierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 roku życia oraz zostanie zlikwidowany specjalny zasiłek opiekuńczy.

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach

Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłącznie do ukończenia przez nie 18 roku życia. Będzie możliwość jednoczesnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na możliwość pobierania świadczenia nie będą wpływać także pobierane przez opiekuna świadczenia emerytalno-rentowe.

Istotną zmianą jest umożliwienie pobierania świadczenia pielęgnacyjnego w zwielokrotnionej kwocie w zależności od liczby osób, nad którymi sprawowana jest opieka. W przypadku, gdy opiekun będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością w wieku do ukończenia 18 roku życia, kwota świadczenia pielęgnacyjnego zostanie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę. Regulacja ta nie dotyczy jednak wniosków złożonych przez dyrektora placówki opieki zastępczej.

Tabela zmiany
kliknij aby powiększyć tabelę

Opisane wyżej nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024 r. nie dotyczą osób, które na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać to świadczenie na podstawie przepisów dotychczasowych.

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18 roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

 Przepisy przejściowe

Osoby, które nabyły prawo lub nabędą jeszcze prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych zasadach obowiązujących do 31.12.2023 r. będą mogły pobierać w dalszym ciągu te świadczenia na dotychczasowych zasadach.

Opiekunowie, zachowają prawo do świadczeń na zasadach obowiązujących także w sytuacji kiedy wygaśnie ważność dotychczasowych orzeczeń osób nad którymi sprawują opieką pod warunkiem, że:
• wniosek o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia oraz
• wniosek o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności.

W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego dodatkowym warunkiem kontynuacji wypłaty na dotychczasowych zasadach jest złożenie wniosku o to świadczenie na kolejny okres zasiłkowy w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy.

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy przyznane na zasadach dotychczasowych oraz zasiłek dla opiekuna, nie przysługują jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

W sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnościami złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego konieczne będzie:
• zawieszenie postępowania o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna,
• zawieszenie wypłaty przyznanego już świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna.

W przypadku odmowy przyznania osobie wymagającej opieki świadczenia wspierającego lub pozostawienia wniosku o to świadczenie bez rozpatrzenia, świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,  wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę do końca okresu na jaki je przyznano, jeżeli nadal osoba spełnia warunki określone w przepisach.
Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek  opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, wypłacony opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające, będzie świadczeniem nienależnie pobranym. Do jego zwrotu zobowiązany będzie opiekun.

Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres, za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie opiekuńcze.

 Specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – uchylone

Z dniem 1 stycznia 2024 r. zostają uchylone przepisy dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. Oznacza to, że od tej daty te zasiłki nie będą już przyznawane. Jednak osoby, które na dzień 31.12.2023 r. są uprawnione do pobierania któregokolwiek z tych świadczeń, mogą nadal pobierać świadczenie na dotychczasowych zasadach.

Kontynuowanie wypłaty nie wymaga składania żadnego dodatkowego oświadczenia. W przypadku jednak, gdy zakończy się termin określony w decyzji, warunkiem kontunuowania świadczeń jest złożenie wniosku o wydanie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i złożenie wniosku o świadczenie w ściśle określonym terminie.

 Świadczenie wspierające

Od 1 stycznia 2024 r. wprowadza się nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami w wieku po ukończeniu 18 roku życia.

Warunkiem uzyskania świadczenia wspierającego jest uzyskanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Decyzje o ustaleniu poziomu wsparcia będą wydawały wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawał i wypłacał świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wprowadzono trzy terminy, od kiedy będzie dostępne świadczenie wspierające:
od 1 stycznia 2024 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt,   
od 1 stycznia 2025 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,
od 1 stycznia 2026 r. – z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt.

Podany wyżej harmonogram dostępności świadczenia nie będzie dotyczyć osób, które na dzień 31.12.2023 r. na podstawie przepisów dotychczasowych posiadają prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna, a także osób które od 01.01.2024 r. zdecydują się pobierać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – niezależnie od ilości otrzymanych punktów poziomu wsparcia.

Wysokość świadczenia wspierającego będzie uzależniona od poziomu potrzeby wsparcia. Dla osób z najniższym poziomem wsparcia będzie wynosić 40% kwoty renty socjalnej do maksymalnej wysokości 220% renty socjalnej (będzie to kwota netto czyli bez potrąceń na podatek dochodowy czy ubezpieczenie zdrowotne).

Co do zasady świadczenie wspierające będzie przyznawane nie wcześniej niż od dnia ustalenia przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności poziomu potrzeby wsparcia – w przypadku wniosków o wydanie decyzji w tej sprawie złożonych w roku 2024, wojewódzkie zespoły orzekające będą ustalać poziom potrzeby wsparcia od dnia złożenia wniosku.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 – diagnoza potrzeb

logo ops Gmina Stara Biała planuje w 2024 roku przystąpić do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Doświadczenia płynące z realizacji przez gminę Programu – edycja 2022 i edycja 2023 wskazują na konieczność kontynuacji działań zmierzających do zwiększenia dostępności wsparcia przewidzianego Programem dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1.    dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie
o niepełnosprawności lub
2.    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
•    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
•    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.)
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Ważne! Aktywność zawodowa nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Przewiduje się, że program (podobnie jak w roku bieżącym) realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika w 2024 r. wynosi nie więcej niż 240 godzin. Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1 zwraca się z prośbą do osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Programu o kontakt z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka  w terminie do dnia 9 listopada 2023 r.
Tel. kontaktowy: (24) 367-66-31, 367-66-32, 367-66-33.

Diagnoza potrzeb pozwoli na właściwą kalkulację środków na realizację zadania na rok 2024.

UWAGA!!! Zgłoszenie chęci udziału w Programie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług  w ramach Programu!

Szczegółowe informacje dot. "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024:
pdfProgram-ow-jst-edycja_2024.pdf312.27 KB 

Bądź rodzicem zastępczym!

logo ops Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku informuje o poszukiwaniach kandydatów na rodziców zastępczych.

Osoby, które chcą oddać dzieciom swój czas i serce, ale jednocześnie wspierać dzieci w kontaktach z rodzicami biologicznymi oraz poprawie ich sytuacji rodzinnej, informację o rodzinnej pieczy zastępczej mogą uzyskać od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 - 15:30 telefonicznie pod numer tel. 24 267-68-32, 24 267-68-33 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

PCPR - ulotka

Zaproszenie do złożenia ofert – warsztaty profilaktyczne w 2023 r.

logo ops Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn. Przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki przeciwdziałania przemocy w 4 szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie gminy Stara Biała w 2023 roku, dla uczniów klas I - VIII w ilości 54 godzin lekcyjnych warsztatów (po 45 minut) i 12 godzin zegarowych prelekcji dla ich rodziców / opiekunów.

Określenie pełnego zakresu usługi znajduje się w załączonym pliku.

Oferta winna zawierać całkowitą cenę brutto w PLN za realizację warsztatów i prelekcji (54 godz. warsztatów i 12 godz. prelekcji) oraz opis proponowanych warsztatów profilaktycznych prowadzonych w poszczególnych klasach tj. określenie konspektu zajęć z wyszczególnieniem różnych metod pracy z uczniami i określeniem wpływu realizowanego programu na uczniów.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana spośród złożonych ofert w oparciu o kryterium ceny oraz atrakcyjność przedstawionych programów warsztatów.

Ofertę należy złożyć na druku oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert w terminie do dnia 15 września 2023 r. do godziny 15:00 (liczy się data wpływu) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała lub listownie w nieprzeźroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem zawierającej następujące oznaczenie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
„WARSZTATY PROFILAKTYCZNE”

Osoba do kontaktu:
Dariusz Plewiński - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Stara Biała - tel. 24 367-66-32

Załączniki:
pdfOpis_zakresu_uslugi.pdf217.65 KB
pdfZałącznik_nr_1_-_Druk_oferty.pdf214.41 KB
pdfKLAUZULA-INFORMACYJNA.pdf53.34 KB

pdfProtokół_z_wyboru_oferty.pdf418.59 KB [dodano 19.09.2023 r.]

 

Informujemy, iż niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, ani zaproszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży

miniatura osrodek W gminie Stara Biała powstał Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży. Ośrodek będzie prowadzony przez Fundację Przystanek  RODZINA w ramach projektu „Ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży na Mazowszu Płockim”, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. W tym celu zostały przekazane do dyspozycji Fundacji pomieszczenia budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Proboszczewicach ul. Floriańska 9.

Pomoc świadczona w Ośrodku Wsparcia dla dzieci i młodzieży jest bezpłatna.
Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 19.00, w okresie ferii i wakacji w godzinach 10.00 – 15.00.
Zajęcia rozpoczynają się 1 września 2023 r.
Nabór uczestników nadal trwa!

Zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w projekcie Fundacji i zapisów.
Więcej informacji pod adresem:
https://www.przystanek-rodzina.pl/.../o-osrodku-wsparcia.../
Skontaktuj się z Fundacją, wysyłając e-mail na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00,
tel. 691 105 240.

 Jeśli obserwujesz u swojego dziecka:
- objawy obniżonego nastroju i stresu tj. smutek, przeciążenie, napięcie,
- wycofywanie się z kontaktów społecznych,
- zaburzenia snu tj. bezsenność, poczucie ciągłego zmęczenia, nadmierna senność,
- pogorszenie wyników w szkole i spadek zaangażowania w naukę,
- pogorszenie się relacji między rodzicem, a dzieckiem, agresywne zachowania, płaczliwość,
nadpobudliwość, wybuchowość, poczucie niezrozumienia,
- trudności dotyczące relacji z otoczeniem, tj. agresywne zachowania, łamanie prawa, wandalizm,
- używanie substancji psychoaktywnych, nadużywanie urządzeń cyfrowych,
- zaburzenia odżywiania tj. zajadanie stresu lub restrykcyjne diety,
- zachowania autodestrukcyjne tj. okaleczanie się, myśli rezygnacyjne.
to być może Ośrodek Wsparcia jest dobrym miejscem dla Twojego dziecka.

1

2

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies