Aktualności

Dożywianie dzieci w roku szkolnym 2023/2024

logo ops Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o możliwości skorzystania z dożywiania w placówkach oświatowych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała w roku szkolnym 2023/2024.

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w formie dożywiania dzieci wynosi 1200 zł netto / na osobę w rodzinie.

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała pod nr telefonu:
(24) 367-66-31 / 32 / 33 lub tel. kom. 731 798 500.

 

flaga godlProgram „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa.

Gmina Stara Biała dysponuje opaskami monitorującymi wraz z usługą teleopieki

logo ops Opaskę może wypożyczyć każdy mieszkaniec Gminy Stara Biała, po 60-tym roku życia, którego stan zdrowia powoduje konieczność monitorowania podstawowych funkcji życiowych. Pomoc w postaci wypożyczenia takiej opaski szczególnie adresowana jest do osób z chorobą Alzheimera lub z innymi chorobami powodującymi zaburzenia pamięci lub orientacji, ale także dla osób z chorobami serca.

Na czym polega usługa teleopieki?

Beneficjenci wsparcia zostaną wyposażeni w opaski monitorujące – aparaty z nadajnikiem SOS, które pozwalają na wezwanie pomocy w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Dzięki opasce można połączyć się z Centrum Teleopieki i uzyskać pomoc adekwatną do sytuacji: powiadomienie opiekuna czy wezwanie odpowiednich służb. Oprócz możliwości kontaktu z Centrum Teleopieki i wezwania pomocy, opaska pełni również inne funkcje:

• ma wbudowany GPS, który umożliwia zlokalizowanie osoby i poinformowanie opiekuna, gdzie ona znajduje się – funkcja szczególnie przydatna w przypadku osób z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi, powodującymi dezorientację w przestrzeni,

• na bieżąco monitoruje podstawowe funkcje życiowe – w sytuacji wywołania sygnału alarmowego dyspozytor widzi w systemie: kto wywołał sygnał, gdzie znajduje się ta osoba i jakie są jej parametry życiowe, co umożliwia szybką reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia,

• wyposażona jest również w czujnik upadku – jeśli osoba zasłabnie i upadnie, opaska sama wywoła sygnał SOS i połączy się z Centrum Teleopieki celem zaalarmowania o zagrożeniu.

Opaskę można wypożyczyć w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. 5, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się pod nr tel. 24 366 87 29 (Urząd Gminy Stara Biała) lub 24 367-66-30 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała).

 

Opaska monitorująca www

Nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2023/2024

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, iż od dnia 1 lipca 2023 r. można składać drogą elektroniczną wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy o ustalenie prawa do:
- świadczeń rodzinnych
- świadczeń z funduszu alimentacyjnego
za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego empatia.mpips.gov.pl

Wnioski papierowe o przyznanie świadczeń na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy przyjmowane są w Dziale Świadczeń (pok. nr 3) od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata zależy od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

świadczenia rodzinne
(nowy okres zasiłkowy 2023/2024 od listopada 2023 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

lipiec-sierpień 2023 r.

do dnia 30 listopada 2023 r.

wrzesień-październik 2023 r.

do dnia 31 grudnia 2023 r.

listopad-grudzień 2023 r.

do dnia 29 lutego 2024 r.

 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego
(nowy okres świadczeniowy 2023/2024 od października 2023 r.)

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

WYPŁATA ŚWIADCZENIA

lipiec-sierpień 2023 r.

do 31 października 2023 r.

wrzesień 2023 r.

do 30 listopada 2023 r.

październik 2023 r.

do 31 grudnia 2023 r.

listopad 2023 r.

do 31 stycznia 2024 r.

grudzień 2023 r. - styczeń 2024 r.

do 29 lutego 2024 r.

"Czyste Powietrze" - od 1 sierpnia przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

logo ops W okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

pdfKomunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych680.52 KB

 

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 współfinansowany ze środków Wojewody

logo ops Gmina Stara Biała w 2023 roku realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Celem Programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.  Otrzymana dotacja pozwoli na realizację Programu w ramach:
• modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży”, który obejmuje wsparcie dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
• modułu 2 „Moduł dla osób dorosłych”  w szczególności osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych.

Odbiorami Programu są osoby i rodziny posiadające dochód do wysokości 200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które od 1 stycznia 2023 r. wynosi:
• dla osoby samotnej 1552,00 zł miesięcznie,
• dla osoby w rodzinie 1200,00 zł miesięcznie.

Przewidywany całkowity koszt zadania w 2023 roku wynosi 120 000,00 zł.
*udział środków własnych gminy wydatkowanych na realizację Programu stanowi kwotę nie mniejszą niż 37% planowanego kosztu Programu lub kosztu realizacji zadania ogółem w 2023 r.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała.

Plakat - posiłek

Badanie ankietowe zjawiska przemocy

logo ops Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, w zakresie przeprowadzanej diagnozy zjawiska przemocy na terenie gminy Stara Biała.

Wykonawcą usługi jest Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1.

Pozyskane informacje z ankiet posłużą do opracowywania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2024-2027. Badanie dotyczy dorosłych mieszkańców gminy i zostanie przeprowadzone w formie anonimowej ankiety elektronicznej.

Prosimy mieszkańców o zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu badań poprzez wypełnienie ankiety dostępnej pod poniższym adresem:
http://badania.corigo.pl/ankieta/901648/stara-biala-2023-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html

Ankieta będzie aktywna do dnia 7 kwietnia 2023 r.  

”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

logo ops Miło nam poinformować, że Gmina Stara Biała otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizacją Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w wysokości 86 536,41 zł.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na realizację zadania w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Usługi opieki wytchnieniowej podobnie jak w roku poprzednim realizowane będą w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez ich wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W 2022 roku usługami opieki wytchnieniowej objęto 5 uczestników Programu, w tym roku dzięki wyższej kwocie dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wsparcie otrzyma 9 mieszkańców naszej gminy.

Doświadczenia płynące z realizacji Programu wskazują na konieczność kontynuacji działań zmierzających do zwiększenia dostępności tego rodzaju wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej na poziomie lokalnym.

Termin realizacji zadania: 01.03.2023 - 31.12.2023

 Plakat 2023 - f

Projekt „Dbam o swoje zdrowie psychiczne” – edycja 2023

logo ops Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała na prośbę Fundacji Edukacji Nowoczesnej informuje o możliwości wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu „Dbam o swoje zdrowie psychiczne”.

Szczegółowe informacje poniżej:
pdfZaproszenie do udziału w projekcie193.23 KB

Refundacja podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o możliwości składania wniosków o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Wniosek może złożyć osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT.

Refundacja przysługuje osobie spełniającej kryterium dochodowe oraz korzystającej z ogrzewania gazowego zgłoszonego lub wpisanego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

 Gospodarstwo domowe spełnia kryterium dochodowe, gdy:
- w gospodarstwie jednoosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2100 zł,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wnioski złożone do 31 lipca 2023 roku rozpatrywane będą w oparciu o dochód uzyskany przez gospodarstwo domowe w 2021 roku, natomiast wnioski złożone po 31 lipca 2023 r. rozpatrywane w oparciu o dochód uzyskany przez gospodarstwo domowe w 2022 roku.

Wniosek można złożyć:
• osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1 (pokój nr 4);
• za pośrednictwem poczty;
• za pomocą aplikacji mObywatel i skrzynki elektronicznej ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP), wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wskazówki jak podpisać dokument elektroniczny podpisem zaufanym dostępne są na poniższej stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne, obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski powinny zostać złożone nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
(24) 367-66-36 lub tel. kom. 731 039 500.

docxWniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT_2023__r.docx55.44 KB
pdfUlotka_dla_wnioskodawcy.pdf768.4 KB
pdfObowiązek_informacyjny_-_refundacja_VAT.pdf89.59 KB

Dodatek elektryczny – wnioski do 1 lutego 2023 r.

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała przypomina, że termin składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego upływa w dniu 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek składa osoba, która zawarła umowę z przedsiębiorstwem energetycznym  i otrzymuje faktury tzw. odbiorca końcowy [Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 ze zm.), art. 3 pkt 13b – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385)].

Uległ zmianie wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka – Dodatek elektryczny.

 dod elektryczny

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies